ITA 2565

แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

ข้อมูลพื้นฐาน
ข่าวประชาสัมพันธ์

o1    โครงสร้าง 
o2    ข้อมูลผู้บริหาร
o3    อำนาจหน้าที่
o4    แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
o5    ข้อมูลการติดต่อ
o6    กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การประชาสัมพันธ์

o7    ข่าวประชาสัมพันธ์

 

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

o8    Q & A
o9    Socail Network คลิก   


แผนดำเนินงาน
o10    แผนดำเนินงานประจำปี
o11    รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
o12    รายงานผลการดำเนินงานประจำปี


การปฏิบัติงาน
o13    คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ**


การให้บริการ*
o14    คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ**
o15    ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ **  
o16    รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ **
o17    E - Service **

 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
o18    แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
o19    รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
o20    รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
o21    แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจดหาพัสดุ
o22    ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
o23    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
o24    รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน


การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o25    นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล*
o26    การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล**
o27    หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล***
o28    รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลระจำปี****


การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
o29    แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
o30    ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
   
เข้าไปที่บริการสำนักพุทธ >> ข้อมูลบริการหน่วยงาน >>> ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน 
o31    ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี


การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
o32    ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
o33    การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
o34    เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
o35    การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร


การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
o36    การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
o37    การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
o38    การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร


แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
o39    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
o40    รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
o41    รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี


มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
o42    มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
o43    มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
o44    มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
o45    มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
o46    มาตรการป้องกันการรับสินบน
o47    มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
o48    มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

 


image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 348,767