ข้อมูลข่าวสารมาตรา 9

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา9 : (1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและ คำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว
                                     - ยังไม่มีการพิจารณาในเรื่องดังกล่าว

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา9 : (2) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา 7 (4)
                                        นโยบายรัฐบาล : 001 นโยบาย

                                        การตีความ การตอบข้อหารือในการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (01/12/2563)

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 : (3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 : (4) สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึง ม. 7 วรรคสอง ม.9(5)
                                      
ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา9 : (5) คู่มือหรือคำสั่ง
                                     

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา9 : (6) สัญญาสัมปทาน
                                   
 ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลข่าวสารมาตรา.9 :(7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมายฯ
                                      แถลงการณ์คณะสงฆ์
                                      มติมหาเถรสมาคม

ข้อมูลข่าวสารมาตรา 9 : (8) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่กำหนด

 


image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 348,850