บุคลากร พศจ.พิจิตร

 บุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร 

 

นายธานี พิกุลทอง
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร

 

 

นายวสันต์  สังข์ศิลป์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์
 
 
 
  นายเจนยุทธ์ ปาระกุล
    นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนา
และกิจการพิเศษ
 

นางสาวปภาวี สิทธิวงศ์
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
-ว่าง-
นักวิชาการศาสนา

นางสาววิภาวดี  สีตนไชย
    นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

สิบโท ภคพล  ภู่เกตุ   
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

นางพัชรี  รุ่งอินทร์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางวีรยา  ติดยงค์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ชำนาญงาน

นายสราวุธ  ทวีรัตนพันธ์
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

นางสาวกนกวรรณ เทียนแจ่ม
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

 

 

 

 

 
   

นายชินกฤต จันทร์คง
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

 

                                                         

พนักงานจ้างเหมาบริการของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร                                                                             

                      

                     

     นายสุรชัย  พันโต

   พนักงานขับรถ

   

    นางสิริกาญจน์  เพชรกลัด     

พนักงานทำความสะอาด

 

image รูปภาพ
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 348,922