ผู้บริหาร

 ผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 

 

นายสมพร  จันอุด
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร

 

 

นางฉันทณา  แสงสุวรรณถาวร
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์
 
นางอริยา  เศรษฐเสถียร
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ

นายวสันต์  สังข์ศิลป์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวพิไลวรรณ   สระทอง
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นางสาวปวีณินทร์  สุดสวาสดิ์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางเพลิน   บัวคำ
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

นางพัชรี  รุ่งอินทร์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางวีรยา  ติดยงค์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางพรนภา   ช่วงไกล
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

  นางสาววิภาวดี  สีตนไชย
    นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ  
                                                                                                                                  
                                                            

สิบโทภคพล  ภู่เกตุ
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

                                                         

พนักงานจ้างเหมาบริการของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร                                                                             

                                

                                       

นายสุรชัย  พันโต

พนักงานขับรถ

   

นางสาวกัญญพัชร   บัวดี

พนักงานทำความสะอาด

 


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 7,755