ผู้บริหาร

 ผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 

 

นายสมพร  จันอุด
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร

 

 

นางฉันทณา  แสงสุวรรณถาวร
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์
 
นางอริยา  เศรษฐเสถียร
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนา
และกิจการพิเศษ
 

นางสาวพิไลวรรณ   สระทอง
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
(นางสาวกชพร  ฉัตร์ทัน)
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นางพรนภา   ช่วงไกล
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางเพลิน   บัวคำ
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

นางพัชรี  รุ่งอินทร์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางวีรยา  ติดยงค์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ชำนาญงาน

นางสาววิภาวดี  สีตนไชย
    นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

นางสาวปวีณินทร์  สุดสวาสดิ์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
                                                                                                                               
                      

 

สิบโทภคพล  ภู่เกตุ
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

                                                         

พนักงานจ้างเหมาบริการของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร                                                                             

                                

                                       

นายสุรชัย  พันโต

พนักงานขับรถ

   

นางสาวกัญญพัชร   บัวดี

พนักงานทำความสะอาด

 

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 18,479