ผู้บริหาร

 ผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 

 

นางสาวอนันยา  เจียมศรีพงษ์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร

 

 

นายวสันต์  สังข์ศิลป์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์
 
 
 
นางสาววิภาวดี  สีตนไชย
    นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนา
และกิจการพิเศษ
 

 

 

 

 

 
นางสาวพิไลวรรณ   สระทอง
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
 
นางสาวกนกวรรณ เทียนแจ่ม
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

นายชินกฤต จันทร์คง
    นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

 
สิบโท ภคพล  ภู่เกตุ
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

 

 

นางพัชรี  รุ่งอินทร์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางวีรยา  ติดยงค์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ชำนาญงาน

นายธวัชชัย  โสธรวัฒนา
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

นายวรินทร  ง่ายดี
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
                                                       

 

 

                         

 
                      

 

 

 

                                                         

พนักงานจ้างเหมาบริการของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร                                                                             

                                

                     

นายสุรชัย  พันโต

พนักงานขับรถ

   

     นางสาวกัญญพัชร   บัวดี

พนักงานทำความสะอาด

 

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 66,682