ผู้บริหารและบุคคลากรของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร

 ผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร 

 

 

นางฉันทณา  แสงสุวรรณถาวร
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ  รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร

 

 

นางฉันทณา  แสงสุวรรณถาวร
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและ
กิจการคณะสงฆ์
 
 
นางอริยา  เศรษฐเสถียร
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ

 

นายวสันต์  สังข์ศิลป์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางพัชรี  รุ่งอินทร์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางพรนภา  ช่วงไกล
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางเพลิน  บัวคำ
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวปวีณินทร์    สุดสวาสดิ์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางวีรยา  ติดยงค์
เจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชีปฏิบัติงาน
นางสาววิภาวดี  สีตนไชย
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
สิบโทภคพล  ภู่เกตุ
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

     

นางสาวพิไลวรรณ  สระทอง
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

พนักงานจ้างเหมาบริการของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร

 

นายสุรชัย  พันโต
พนักงานขับรถ
 
นางสาวกัญญพัชร   บัวดี
พนักงานทำความสะอาด

 

 คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 3822