ศาสนพิธีในงานของทางราชการ - งานวันจักรี

ศาสนพิธีในงานของทางราชการ

ศาสนพิธีในงานของทางราชการ


งานวันจักรี

           วันที่ ๖ เมษายน ของทุกปี ทางราชการประกาศเป็นวันที่ระลึกวันจักรี โดยถือว่าวันนี้เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก องค์ปฐมกษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ เสด็จขึ้นครองราชสมบัติ พระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชวงศ์นี้ ได้ขึ้นครองราชย์สืบสันตติวงศ์ต่อมาถึงรัชกาลปัจจุบัน ม.ร.ว.แสงโสม เกษมศรี และนางวิมล พงศ์พิพัฒน์ เขียนไว้ในหนังสือประวัติศาสตร์สมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๑ - รัชกาลที่ ๓ (พ.ศ.๒๓๒๕-๒๓๙๔) บทที่ ๑ ตอนหนึ่งว่า
 

"...เมื่อสมเด็จพระยามหากษัตริย์ศึก ซึ่งกำลังไปราชการทัพอยู่ที่ประเทศกัมพูชาทราบข่าวการจลาจล รีบยกกองทัพกลับมาถึงกรุงธนบุรีในวันที่ ๖ เมษายน พ.ศ.๒๔๓๕ ราษฎรพากันชื่นชมยินดีออกไปคอยต้อนรับเป็นอันมาก ต่างร้องขอให้ช่วยปราบยุคเข็ญ ครั้นมาถึงพระราชวัง ข้าราชการ ทั้งปวงก็พากันอ่อนน้อมอัญเชิญขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ เมื่อทรงจัดการเรื่องเกี่ยวกับพวกกบฏ และสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี พระราชกิจประการแรกที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงจัด ก็คือให้ใช้แต่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นฝั่งพระนครแต่ฝั่งเดียว และโปรดจัดสร้างกรุงเทพมหานครฯ ขึ้น... โปรดให้สร้างพระราชมณเฑียรขึ้นใหม่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา ประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้นโดยย่อครั้งหนึ่งก่อน เพราะยังทรงจัดบ้านเมืองไม่เรียบร้อยและต่อมาอีก ๓ ปี คือในปี พ.ศ.๒๔๒๘ จึงโปรดให้จัดตั้งพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้นใหม่อีกเต็มตามพิธีเยี่ยงโบราณราชประเพณี..."

ฉะนั้น เมื่อถึงกาลเวียนมาบรรจบครบรอบ จึงได้จัดให้มีงานเป็น รัฐพิธี แต่ไม่มีพิธีสงฆ์ทางศาสนา คงมีแต่เฉพาะวิธีถวายสักการะบูชาพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ที่เชิงสะพานปฐมบรมราชานุสรณ์ (สะพานพุทธยอดฟ้า) และเปิดปราสาทพระเทพบิดรในพระบรมมหาราชวัง ให้ข้าราชการและประชาชนไปถวายสักการะบูชาพระบรมรูปอดีตพระมหากษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เวลาบ่าย ๑๖ นาฬิกาวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาที่พระบรมาชานุสรณ์ ทรงจุดธูปเทียนถวายสักการะบูชาแล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับ

ทางราชการประกาศกำหนดวันที่ ๖ เมษายน เป็นวันจักรี หยุดราชการ ๑ วันมีการชักและประดับธงชาติตามอาคารบ้านเรือน และสำนักงานต่างๆ เป็นการเฉลิมฉลองและระลึกถึงวันแรกประดิษฐานพระราชวงศ์จักรี ซึ่งได้ครองราชย์ปกครองประเทศ ให้มั่นคงก้าวหน้ามาจนปัจจุบัน


image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 348,850