สำนักปฏิบัติธรรมวัดสมบูรณ์กายาราม แห่งที่ ๖

[ประวัติความเป็นมา]

วัดสมบูรณ์ธรรมกายาราม ตั้งอยู่เลขที่ ๖ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลห้วยพุก อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร ชื่อเดิม ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนสมบูรณ์ สังกัดมหานิกาย พ.ศ.๒๕๓๔ นางสมบูรณ์ บุญนวนและญาติมิตร นำโดยพระครูสังฆรักษ์ เยื้อน โชติญาโณ ได้นำโฉนดที่ดินจำนวน ๖ ไร่ ถวายพระธรรมปัญญาบดี (สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์) เจ้าอาวาสวัดปากน้ำฯภาษีเจริญ กทม. เพื่อสร้างวัดเป็นสำนักปฏิบัติและท่านได้เมตตาซื้อที่เพิ่มเติมให้อีกรวม ๔๒ ไร่ ๑ งาน ๖๓ ตารางวา ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๔๑ ได้รับการอนุมัติจากมหาเถรสมาคม ให้เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแห่งที่ ๖ ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐

[หลักธรรม/แนวการสอน]

๑. การปฏิบัติธรรมต้องประกอบในหลักสัทธรรมคือ ธรรมที่ดี ๓ ประการคือ

• ปริยัติสัทธรรม คือ สิ่งที่พึงศึกษา ได้แก่ พุทธพจน์

• ปฏิบัติสัทธรรม คือ สิ่งที่พึงปฏิบัติ ได้แก่ ไตรสิกขา

• ปฏิเวธสัทธรรม คือ ผลที่พึงได้จากการปฏิบัติ

๒. หลักไตรสิกขา คือ ข้อที่ผู้ปฏิบัติต้องศึกษา ๓

• อธิศีลสิกขา คือ ศีล การรักษากายาวาจาให้เป็นปกติ

• อธิจิตตสิกขา คือ สมาธิ ความตั้งจิตมั่น

• อธิปัญญาสิกขา คือ ปัญญา ความรู้แจ้งกองสังขาร

๓. หลักสติปัฏฐาน คือ ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งสติ เป็นการตั้งสติ กำหนดพิจารณาให้รู้เห็นสิ่งทั้งหลายตามเป็นจริง ไม่ถูกครอบงำด้วยความยินดี ยินร้าย ๔ ประการ คือ

• กายานุปัสสนา สติปัฏฐาน คือ สติกำหนดพิจารณากายเป็นอารมณ์ฯ

• เวทนานุปัสสนา สติปัฏฐาน คือ สติกำหนดพิจารณาเวทนา คือ สุข ทุกข์ ไม่ทุกข์ไม่สุข เป็นอารมณ์ฯ

• จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน คือ สติกำหนดพิจารณาใจที่เศร้าหมองหรือผ่องแผ้วเป็นอารมณ์ฯ

• ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐาน คือ สติกำหนดพิจารณาธรรมที่เกิดกับใจเป็นอารมณ์ฯ

๔. หลักกรรมฐาน คือที่ตั้งแห่งการงานของใจ ด้วยอุบาย ๒

สมถกรรมฐาน คือ อุบายสงบใจ ระงับจากนิวรณ์ ๕

วิปัสสนากรรมฐาน คือ อุบายเรื่องปัญญา รู้แจ้งกองสังขารตามเป็นจริงว่าเสมอกันด้วยสามัญญลักษณ์

๕. กรรมฐานตามแนววิชชาธรรมกาย เบื้องต้น การเจริญกรรมฐานโดยบริกรรมนิมิต กำหนดนึกเป็นดวงแก้วหรือองค์พระที่กลางกายและกลางใจ และบริกรรมภาวนาว่า “สัมมา อะระหัง” เพื่อให้จิตสงบระงับจากนิวรณ์ และรู้แจ้งกองสังขารตามเป็นจริงว่าเสมอกันด้วยสามัญญลักษณ์

พุทธสุภาษิตประจำวัด: นตฺถิ สนฺติปรํ สุขํ" ความสุขอื่น ยิ่งกว่าความสงบไม่มี

[ศาสนสมบัติที่เป็นสิ่งก่อสร้างภายในวัด]

1.อุโบสถ จำนวน 1 หลัง

2.ศาลาการเปรียญ จำนวน 1 หลัง

3.ศาลาเอนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง

4.กุฏิสงฆ์ จำนวน 4 หลัง

5.โรงจอดรถ จำนวน 2 หลัง

6.เรือนปฏิบัติธรรม จำนวน 4 หลัง

7.หอจ่ายน้ำประปา จำนวน 1 หอ

8.ศาลาหอพระ จำนวน 1 หลัง

9.โรงเก็บอุปกรณ์ครัว จำนวน 1 หลัง

10.ศาลาริมสระ จำนวน 1 หลัง

11.บ่อกำจัดขยะ จำนวน 1 บ่อ

[รายชื่อผู้บริหารวัด]

พ.ศ.2538 รักษาการเจ้าอาวาสรูปแรก พระครูสังฆรักษ์ เยื้อนโชติญาโน

พ.ศ.2542 เจ้าอาวาสรูปแรก พระครูใบฎีกาพรชัย พุทฺธสรโณ

พ.ศ.2550 เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมฯ พระครูภาวนาธิมุต (พระครูใบฎีกาพรชัย พุทฺธสรโณ)

[ประวัติผู้บริหารวัด]

ชื่อปัจจุบัน:พระครูภาวนาธิมุต ฉายา:พุทฺธสรโณ นามสกุล:ประวัฒโณ

เกิด:29 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนา:ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

อุปสมบทเมื่อ:19 มิถุนายน 2532

= ประวัติการจำพรรษา =

1.วัดปากน้ำ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กทม.

ระยะเวลา 19 มีนาคม 2532 - 19 มีนาคม 2542จำนวน 10 พรรษา

2.วัดสมบูรณ์ธรรมกายาราม ต.ห้วยพุก อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร

= การศึกษาทางโลก =

• ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย พธบ. การจัดการเชิงพุทธ

= การศึกษาทางธรรม =

• นักธรรมชั้นตรี วัดปากน้ำ แขวงปากคลองภาษีเจริญ อำเภอภาษีเจริญ กทม.

• นักธรรมชั้นโท วัดปากน้ำ แขวงปากคลองภาษีเจริญ อำเภอภาษีเจริญ กทม.

• นักธรรมชั้นเอก วัดปากน้ำ แขวงปากคลองภาษีเจริญ อำเภอภาษีเจริญ กทม.

= ผลงานที่ผ่านมา =

• ขอสร้างวัด ขอตั้งวัด ขอวิสุงคามสีมาเป็นวัดสมบูรณ์ธรรมกายาราม มีเขตพุทธาวาส สังฆาวาส ฆราวาส

สาธารณะ และปฏิบัติธรรม

• จัดโครงการปฏิบัติธรรมบวชเนกขัมมะ ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

• กรรมการสถานศึกษา โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม

• สนับสนุนทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน รถบัสรับส่งนักเรียนตั้งแต่ พ.ศ.2542 ถึงปัจจุบัน

ที่มารูปภาพ / Facebook : 

 


image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 348,850