สำนักปฏิบัติธรรมวัดพร้าว แห่งที่ ๑๖

สำนักปฏิบัติธรรมวัดพร้าว แห่งที่ ๑๖
สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแห่งที่ ๑๖ วัดพร้าว
สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่นประจำปี ๒๕๕๕


ชื่อเจ้าสำนักปฏิบัติธรรม พระครูวิศิษฎ์ปริยัติคุณ  ตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดพร้าว เจ้าคณะตำบลวัดขวาง
ได้รับการจัดตั้งตามมติ มส.ครั้งที่ ๒๕/๒๕๕๓ สังกัดมหานิกาย ต้้งอยู่เลขที่ ๔  ตำบลวัดขวาง อ.โพทะเล จังหวัดพิจิตร  ๖๖๑๓๐ โทร ๐๘๙๙๐๗๘๘๐๐
ได้รับการจัดตั้งเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
การตั้งวัด
เป็นวัดที่ตั้งขึ้นก่อนวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๔๘๖ ซึ่งเป็นวัดที่กฎกระทรวงศึกษาธิการออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พุทธศักราช ๒๔๘๔ มีผู้บังคับใช้ได้ตั้งวัดเมื่อประมาณ ปีพุทธศักราช ๑๔๕๐ ได้รับพระราชทานวิสุงคมสีมา เมื่อวันที่ ๙ เดือนตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๒๔ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร ผูกพัทธสีมาเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๒๗
พื้นที่วัดมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม มีที่ดินเฉพาะบริเวณที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๒๑ ไร่ ๓ งาน ๒๐ ตารางวา
อาณาเขต
ทิศเหนือยาว ๓๐๐ เมตร  จรด ทางสาธารณประโยชน์
ทิศใต้ยาว ๒๒๘ เมตร จรด แม่น้ำพิจิตรเก่า
ทิศตะวันออก ๑๔๓ เมตร จรด บ้านคุณสมจิตร จันทร์เชื้อ
ทิศตะวันตก ๑๗๗ เมตร จรด ทางสาธารณประโยชน์
ประวัติความเป็นมาของวัดพร้าว
วัดพร้าวสันนิษฐานว่าสร้างในสมัยรัตนโกสินทร์เมื่อประมาณปีพุทธศักราช ๒๔๕๐ มีเนื้อที่ทั้งหมด ๒๑ ไร่ ๓ งาน ๒๐ ตารางวา ตั้งอยู่บนฝั่งซ้ายของแม่น้ำพิจิตรเก่า มีปูชนียวัตถุที่เก่าแก่คู่วัด คือ หลวงพ่อเพชร พระประธานในอุโบสถ ปางมารวิชัย เป็นที่เคารพสักการะกราบไหว้ของพุทธศาสนิกชนชาวตำบลวัดขวางและหมู่บ้านใกล้เคียง เดิมวัดพร้าวชื่อว่า วัดนาฬิเกมณี  แปลว่า วัดมะพร้าวแก้ว แต่คนนิยมเรียกกันสั้นๆ ว่า"วัดมะพร้าว" และในที่สุดก็เรียกกันว่า "วัดพร้าว"
จำนวนพระวิปัสสนาจารย์ ๓ รูป
๑. พระครูวิศิษฎ์ปริยัติคุณ ฉายา โสวโร อายุ ๕๐ พรรษา ๓๐ วิทยฐาน น.ธ.เอก, ป.ธ.๔, พธ.บ.
๒. พระอำนวย ฉายา กนฺตสีโล อายุ ๖๕ พรรษา ๘ วิทยฐาน น.ธ.เอก,ป.บส
๓. พระสุเทพ ฉายากุสลจิตฺโต อายุ ๔๗ ปี พรรษา ๗ วิทยฐานะ น.ธ.โท
แนวการสอน/ปฏิบัติกรรมฐาน
แบบบริกรรม พุท - โธ
แบบบริกรรม ยุบหนอ - พองหนอ
สภาพสัปปายสถาน
เนื้อที่ ๒๑ ไร่ ศาลาปฏิบัติธรรม ๒ หลัง อาคารที่พักชาย ๑ หลัง ที่พักหญิง ๑ หลัง สามารถรรับรองผู้มาปฏิบัติธรรมได้ ๒๐๐-๓๐๐ คน/ครั้ง
จำนวนพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรม
ในรอบปีที่ผ่านมา  มีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑,๕๕๕ คน

facebook : 

 


image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 348,767