สำนักปฏิบัติธรรมวัดท่าหลวง แห่งที่ ๔

สำนักปฏิบัติธรรมวัดท่าหลวง แห่งที่ ๔
สำนักปฏิบัติธรรมแห่งที่ ๔ วัดท่าหลวง
สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่นประจำปี ๒๕๕๒
ประวัติสำนักปฏิบัติธรรมวัดท่าหลวง
สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพิจิตร แห่งที่ ๔ เป็นสำนักวิปัสสนากัมมัฏฐาน ที่อยู่ภายการสังกัดของวัดท่าหลวง พระอารามหลวงสร้างเมื่อ พุทธศักราช ๒๓๘๘ มีประวัติความสำคัญ คือ เป็นวัดโบราณซึ่งอยู่คู่บ้านเมืองของจังหวัดพิจิตร ตั้งอยู่ฝั่งแม่น้ำน่าน ในรัฐสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ แห่งราชวงศ์จักรี ภายในพระอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยสมัยเชียงแสนมีนาว่า “หลวงพ่อเพชร” หล่อด้วยทองสัมฤทธิ์ พระพุทธลักษณะงดงามมาก หน้าตักกว้าง ๑.๔๐ เมตร สูง ๑.๖๐ เมตร เป็นพระพุทธรูปที่มีความสำคัญคู่เมืองพิจิตร อายุการก่อสร้างวัด
               ตามที่ปรากฏหลักฐานจากอดีตถึงปัจจุบันรวมประมาณ ๑๖๕ กว่าปี ในบันทึกต่อๆ กันมากล่าวว่า เมื่อปีพ.ศ.๒๔๕๗ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส สมเด็จพระสังฆราชเจ้า องค์สกลมหาสังฆปริณายก ลำดับที่ ๑๐ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทรงเสด็จออกตรวจการณ์คณะสงฆ์มณฑลฝ่ายเหนือ โดยพระองค์ได้ทรงเสด็จ ณ วัดท่าหลวงนี้ด้วย ได้ทรงชมการก่อสร้างเสนาสนะศาลาการเปรียญว่าช่างได้สร้างเก่งจริง ๆ และปี พ.ศ.๒๔๖๐ ได้ทรงเสด็จมาวัดท่าหลวงอีกครั้ง ในการครั้งนี้พระองค์
ทรงได้เสด็จมาเพื่อเปิดโรงเรียนพระปริยัติธรรม ที่วัดท่าหลวงได้สร้างขึ้นมาใหม่ ปี พ.ศ. ๒๕๑๔ วันวิสาขบูชา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเสด็จมาประกอบพิธีเวียนเทียนวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชาสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพิจิตร แห่งที่ ๔ ตั้งอยู่ที่เลขที่ ๖๗๔ วัดท่าหลวง พระอารามหลวงถนนบุษบา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ๖๖๐๐๐ โทร. ๐-๕๖๖๑–๕๓๙๕, ๐–๘๗๕๗๓-๓๘๘๘, โทรสาร ๐–๕๖๖๑–๑๗๖๖ เป็นสำนักปฏิบัติธรรมที่ได้ทำการเปิดสอนวิปัสสนากัมมัฏฐานให้กับพระภิกษุ – สามเณร พุทธศาสนิกชน มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๔๙๘ ในขณะที่พระเดชพระคุณพระทีฆทัสสีมุนีวงศ์(ไป๋ ญาณผโล – นาควิจิตร)ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าคณะจังหวัดพิจิตร เจ้าอาวาสวัดท่าหลวง และเป็นเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมวัตถุประสงค์ในการเปิดสำนักปฏิบัติธรรมนั้น สาเหตุหลักเพราะเมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๖๗ –๒๔๗๐ พระเดชพระคุณพระทีฆทัสสีมุนีวงศ์ หลังจากได้อุปสมบทแล้วเคยได้เดินทางเข้าไปศึกษาพระปริยัติธรรม ทั้งแผนกธรรม และบาลี พร้อมปฏิบัติสมณธรรมตามพระสัทธรรมคำสั่งสอนในส่วนการปฏิบัติตามแนวมหาสิตปัฏฐานสูตรที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร และย้ายกลับมาเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดท่าหลวง ช่วยเหลือกิจการพระศาสนา สนองพระคุณพระอุปัชฌาย์
ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในสำนักฯ
สำนักฯได้จัดทำแผนผังในการดำเนินการปลูกสิ่งก่อสร้าง ศาลาปฏิบัติธรรมลักษณะทรงไทย ชั้นเดียว และใช้ศาลาสภาบริหารคณะสงฆ์หลังใหญ่ชั้นสองของวัดท่าหลวง พระอารามหลวง เป็นที่จัดกิจกรรมในขนาดกลุ่มบุคคลจำนวนมาก กุฏิที่พักอาศัยแยกเขตและห้องพักพระภิกษุ/ชาย/หญิง กุฏิละ๒ ห้อง พร้อมมีห้องน้ำในตัว เพื่อความเงียบสงบต่อผู้เข้าพักอาศัยในการปฏิบัติธรรม ลักษณะทรงไทยชั้นเดียว กุฏิสอบอารมณ์กัมมัฏฐาน โรงครัวสำหรับประกอบอาหาร ต้นไม้ยืนต้น ไม้ดอก ไม้ประดับ ได้จัดโซนแยกส่วนออกจากที่พักอาศัย เพื่อสะดวกต่อการรักษาความสะอาด และความปลอดภัยจากสัตว์ แมลง โดยได้จัดปลูกไม้ยืนต้นไว้บริเวณหน้าสำนักฯเพื่อให้ร่มเงาในการพักผ่อนหลังการปฏิบัติธรรม ไม้ดอกไม้ประดับ ได้จัดการปลูกแยกกระถางพร้อมวางเป็นแนวระยะเพื่อความสวยงาม และสดชื่นจิตใจเมื่อพบเห็นที่พักผ่อนบริเวณสำนักฯ สำนักฯได้จัดหาม้านั่งและจัดทำที่พักผ่อนใต้ต้นไม้ยืนต้น บริเวณโดยรอบของสำนักฯ และได้จัดที่วางหนังสือพระไตรปิฎก หนังสือสวดมนต์ หนังสือธรรมะ สื่อธรรมะต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เข้าปฏิบัติธรรมได้พักผ่อนด้วยการศึกษาพระธรรมไปด้วยรั้วแสดงบริเวณที่ตั้งสำนักฯ สำนักฯได้ก่อเป็นกำแพงก่ออิฐเสริมเหล็ก สูง ๒.๕๐ เมตรโดยรอบ และแยกกั้นบริเวณพระภิกษุ/ชาย/หญิง พร้อมประตูเข้าออกทั้งสองด้าน และเปิด-ปิด เป็นเวลาที่กำหนดเท่านั้น เพื่อป้องกันบุคคลภายนอกเข้ามาก่อความวุ่นวายให้กับผู้ปฏิบัติ

ป้ายแสดงประวัติสำนักฯโดยย่อ สำนักฯได้จัดทำบอร์ดแสดงประวัติการก่อตั้งสำนักปฏิบัติธรรมไว้ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นในสาเหตุแห่งการก่อตั้งสำนักฯ แก่ผู้ที่มีศรัทธาในการเข้ามาแสวงหาพระสัทธรรมคำสอน ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พร้อมนำออกไปประพฤติปฏิบัติ
ป้ายแสดงรายนามเจ้าสำนัก ป้ายสถิติบอกจำนวนศาสนบุคคลภายในวัด ป้ายชื่อสำนักแผนผัง ถนนและทางเท้าภายในสำนัก การสาธารณูปโภคภายในสำนัก อาคารที่พัก เรือนนอนศาลาปฏิบัติธรรม ห้องสุขา ห้องอาบ สำนักปฏิบัติธรรมได้จัดทำแสดงไว้เพื่อสะดวกในการศึกษาพร้อมใช้สอย ทั้งอาคารที่พัก เรือนนอนเป็นที่พักเดี่ยวรายบุคคล ศาลาปฏิบัติธรรมมีทั้งภายในสำนักและใช้รวมกับศาลาใหญ่ที่ใช้บำเพ็ญกุศลทุกวันพระบนชั้นสองของวัดท่าหลวง พระอารามหลวง

หมวดที่ ๒ บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในสำนัก (เจ้าสำนัก พระวิปัสสนาจารย์ หรือพระอาจารย์สอนกัมมัฏฐาน และพระวิทยากรบรรยายธรรม)
หัวข้อเรื่อง “ประวัติการเข้าร่วมประชุม/สัมมนา/ดูงานของเจ้าสำนัก ประวัติการศึกษา/อบรมด้านการเป็นพระวิปัสสนาจารย์หรือพระอาจารย์สอนกัมมัฏฐานของบุคลากรในสำนัก รายนามและ
จำนวนพระวิปัสสนาจารย์หรืออาจารย์สอนกัมมัฏฐานในสำนัก ผลการปฏิบัติงานด้านการเป็นพระวิปัสสนาจารย์หรือพระอาจารย์สอนกัมมัฏฐานของบุคคลากรในสำนัก”
ประวัติการเข้าร่วมประชุม/สัมมนา/ดูงานของเจ้าสำนัก
พระราชวิจิตรโมลี (บุญมี ปริปุณฺโณ) อายุ ๘๒ พรรษา ๕๘ เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมฯ การศึกษานักธรรม เอก
ปีพุทธศักราช ๒๕๑๓ เข้าการฝึกอบรมวิปัสสนากัมมัฏฐาน ตามแนวสติปัฏฐานสูตร ณ วัดมหาธาตุมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ปีพุทธศักราช ๒๕๓๙ ไปดูงานการเผยพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ ที่ประเทศอินเดีย เนปานและประเทศจีน
ปีพุทธศักราช ๒๕๔๓ ไปดูงานการปฏิบัติธรรมของสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ ๑ วัดพระธาตุศรีจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
ปีพุทธศักราช ๒๕๔๖ - ๒๕๕๐ ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะจังหวัดพิจิตร ได้บริหารงานด้านการเผยแผ่พระพุทธสาสนา ส่วนการปฏิบัติธรรมมากยิ่งขึ้น
ปีพุทธศักราช ๒๕๔๗ ไปดูงานการเผยพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ ที่วัดไทยพุทธคยาประเทศอินเดีย เนปานปัจจุบันดำรงตำแหน่งทางการปกครองคณะสงฆ์ คือ เจ้าอาวาสวัดท่าหลวง  และที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดพิจิตร
 
ประวัติการศึกษา/อบรมด้านการเป็นพระวิปัสสนาจารย์ และพระอาจารย์สอนกัมมัฏฐานของบุคลากรในสำนักฯ

๑. พระมหาเจษฎากร วิสุทฺธิรํสี อายุ ๓๙ พรรษา ๖ พระวิปัสสนาจารย์ประจำสำนักฯ การศึกษามัธยมศึกษาปีที่ ๖ นักธรรมเอก เปรียญธรรม ๓ ประโยค
 
ประวัติการอบรมศึกษาวิปัสสนากัมมัฏฐาน และการฝึกสอน
ปีพุทธศักราช ๒๕๔๗ เข้าปฏิบัติธรรมสำนักวิปัสสนากัมมัฏฐาน วัดอัมพวัน อำเภอพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรี จำนวน ๑๕ วัน
ปีพุทธศักราช ๒๕๔๘
ครั้งที่ ๑. เข้าฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ รุ่น ๑-๔ ระหว่างวันที่ ๕ – ๒๐พฤษภาคม ๒๕๔๘ ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ     ร่วมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ครั้งที่ ๒. เข้าฝึกปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน และวิชาครู(วิปัสสนาจารย์) ตามแนวสติปัฏฐานสูตรณ สำนักวิปัสสนากัมมัฏฐานวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ ๑ กับพระราชพรหมาจารย์ (ทอง สิริมงฺคโล) ปัจจุบัน คือพระเทพสิทธาจารย์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา ๔ เดือน พร้อมฝึกสอนในสอบอารมณ์กัมมัฏฐานกับผู้ปฏิบัติพระกัมมัฏฐานจริง ระยะเวลา ๑ เดือน และปฏิบัติเพื่อทบทวนอีกครั้งละอย่างน้อย ๑๕ วันต่อปีในทุก ๆปี
ประวัติการปฏิบัติหน้าที่สนองงานคณะสงฆ์
๑. ปี ๒๕๔๗ – ๒๕๕๐ เป็นผู้ช่วยเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดพิจิตร
๒. เป็นเลขานุการเจ้าคณะตำบลท่าหลวง-ปากทาง
๓. พระวิปัสสนาจารย์ประจำจังหวัดพิจิตร มีหน้าที่ให้ความรู้เบื้องต้นต่อนักเรียน นักศึกษา ในสถาบันการศึกษาจังหวัดพิจิตร และหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน
๔. เป็นกรรมการ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในจังหวัดพิจิตร
๕. ผู้ดำเนินกิจกรรมโครงการปฏิบัติธรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และวันสำคัญของชาติ วัดท่าหลวง พระอารามหลวง/สำนักฯ
๖. เป็นกรรมการตัดสินประกวดการสวดทำนองสรภัญญะ ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
๗. พระวิทยากรค่ายพุทธบุตร/ค่ายคุณธรรมสำหรับนักเรียน-นักศึกษา

ผลงานทางวิชาการ การเผยแผ่วิปัสสนากัมมัฏฐาน
๑. เป็นรวบรวม “คู่มือไหว้พระสวดมนต์ ทำวัตรเช้า – เย็น แปล ประจำวัด/สำนักฯ” จัดพิมพ์จำนวนสองครั้ง จำนวน ๗,๐๐๐ เล่ม เพื่อแจกเป็นธรรมทานให้วัด/สำนักฯ/สถานการศึกษา/หน่วยงานราชการ
๒. เป็นผู้รวบรวม “คู่มือวิปัสสนากัมมัฏฐาน ตามแนวสติปัฏฐาน ๔” จัดพิมพ์จำนวน ๑,๕๐๐ เล่ม เพื่อแจกเป็นธรรมทานให้ผู้ปฏิบัติธรรม และสำนักฯ
๓. เป็นรวบรวม “บทสวดพระมหาสติปัฏฐานสูตร แปล ฉบับเต็ม” จัดพิมพ์จำนวน ๒,๐๐๐ เล่ม เพื่อแจกเป็นธรรมทานให้แก่พุทธศาสนิกชน
 
พ.ศ. ๒๕๕๓  ได้รับรางวัลเสาเสมาธรรมจักร จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

๒. พระมหาเมธี จนฺทวํโส อายุ ๓๘ พรรษา ๑๘ การศึกษา นักธรรมชั้นเอก เปรียญธรรม ๕ ประโยคพธ.บ,รป.ม พระช่วยฝึกสอนพระกัมมัฏฐานและบรรยายธรรม ประจำสำนักฯ ประวัติการปฏิบัติหน้าที่
๑.ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดพิจิตร (ฝ่ายการศึกษา) ๒.ครูสอนศีลธรรมในโรงเรียน ๓.พระบัณฑิตเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัดพิจิตร ๔.ครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกพระบาลี ๕.พระวิทยากรค่ายพุทธบุตร/ค่ายคุณธรรมสำหรับนักเรียน –นักศึกษา
๓. พระธรรมธรอนุชาติ นรินฺโท อายุ ๓๕ พรรษา ๑๔ การศึกษา นักธรรมชั้นเอก พธ.บ, รป.ม, พระช่วยฝึกพระสอนกัมมัฏฐานและบรรยายธรรม ประจำสำนักฯ ประวัติการปฏิบัติหน้าที่ ๑.ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดพิจิตร (ฝ่ายการเผยแผ่) ๒.ครูสอนศีลธรรมในโรงเรียน ๓.พระบัณฑิตเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัดพิจิตร ๔.ครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ๕.พระวิทยากรค่ายพุทธบุตร/ค่ายคุณธรรมสำหรับนักเรียน-นักศึกษา

๔. พระครูปลัดวันชัย อติภทฺโท อายุ ๖๐ พรรษา ๓๖ การศึกษา นักธรรมชันเอก พระช่วยฝึกสอนพระกัมมัฏฐาน/บรรยายธรรม/ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
 
๕. แม่ชียุพิน สมอทอง การศึกษา คบ. (ข้าราชการบำนาญ) เจ้าหน้าที่ระเบียน/บัญชี

Facebook : 

 


image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 348,850