สำนักปฏิบัติธรรมวัดถ้ำชาละวัน แห่งที่ ๑๕

สำนักปฏิบัติธรรมวัดถ้ำชาละวัน แห่งที่ ๑๕
สำนักปฏิบัติธรรม  วัดถ้ำชาละวัน

สถานที่ติดต่อ
วัดถ้ำชาละวัน หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองคะเชนทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ๖๖๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๘๖๑๙๙๕๖๖๖
ชื่อเจ้าสำนัก
พระอธิการสมมาส อานนฺโท วุฒิการศึกษา พธ.บ.  ตำแหน่งเจ้าอาวาส
อาจารย์ผู้สอน
๑. พระอธิการสมมาส อานนฺโท วุฒิการศึกษา พธ.บ.  ตำแหน่งเจ้าอาวาส
๒. พระมหานัทชา กิตติวัฒโน วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม ๓ ประโยค
๓. พระมหาบุญเลิศ พรมวังโส วุฒิ ป.โท เปรียญธรรม ๓ ประโยค 
๔. พระศิริชัย พุตตฺสีโล  
ลักษณะวิธีการสอน
หลักการศึกษาวิธีการอบรมจิตใจให้สงบ เป็นสมาธิตามแนวทางพระพุทธศาสนาที่สำนักปฏิบัติธรรมยึดถือเป็นหลักในการสอนสติปัฎฐาน ๔ พิจารณากาย ในกาย จิตในจิต ธรรมในะรรม นำสวดมนต์ แปล สวดปลงสังขาร และญาติโยมเดินจงกรม บรรยายธรรมตามหลักสติปัฏฐานสูตร ลักษณะธรรมชาติที่อยู่ในตัวตน พยายามให้แฏิบัติพิจารณาร่างกาย สังขาร อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ที่มีอยู่ในตัวตน ปล่อยวาง ปลง และเน้นสติสัมปะชัญญะ
กิจกรรมต่างๆ
กิจกรรมที่สำนักปฏิบัติได้จัดให้แก่ผู้มาปฏิบัติ เช่นการบวชชีพราหมณ์ การอบรมการฝึกวิปัสสนากรรมฐาน
๑.จัดตารางการอบรมตั้งแต่เช้า-สวดมนต์แปล-ขึ้นกรรมฐาน นำเดินจงกรมรอบบริเวณวัด
๒. สาย ทานข้าว - ทำกิจกรรม - ทำความสะอาด
๓. บ่ายนำสื่อ- บรรยาย ตามหัวข้อเรื่องต่างๆ เช่น ภัยของสังคม
๔. นิมนต์พระวิทยากร-พระวิปัสสนาจารย์ เข้าร่วมบรรยาย
๕. ภาคเย็นนำสวดมนต์แปล-นำญาติโยมนั่งสมาธิตามแนวสติปฏิฐาน ๔ - พร้อมบรรยาย
๖. ตั้งฐานแบ่งกลุ่ม เวียนฐาน(ฐานเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา)
๗. ภาคกลางคืนพักผ่อน
จำนวนผู้ปฏิบัติธรรมที่สำนักปฏิบัติธรรมสามารถรับรองได้
จำนวน ๒๕๐ คน

ที่มาภาพ / Facebook : 

 


image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 348,850