สำนักปฏิบัติธรรมวัดดงตะขบ แห่งที่ ๑๑

สำนักปฏิบัติธรรมวัดดงตะขบ แห่งที่ ๑๑

สำนักปฏิบัติธรรมแห่งที่ ๑๑ วัดดงตะขบ

สถานที่ติดต่อ 

เลขที่ ๖๙ หมู่ที่ ๔ วัดดงตะขบ ตำบลดงตะขบ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๖๖๑๑๐ โทร. ๐๕๖๖๔๗๓๒๓ ๐๘๖๒๑๐๒๓๖๙

เจ้าสำนักปฏิบัติธรรม

พระครูปริยัติวโรภาส ฉายา กนฺตสีโล วุฒิการศึกาา น.ธ. เอก ป.ธ. ๔ พธ.บ. อายุ ๔๙ พรรษา ๒๘ ตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดดงตะขบ

อาจารย์ผู้สอน
๑. พระครูปริยัติวโรภาส ฉายา กนฺตสีโล วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก ป.ธ.๔ พธ.บ 
๒. พระอาจารย์บุญธรรม ฉายา ถิรปุญโญ วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก 

ลักษณะวิธีการสอน
ใช้หลัก ในมหาสติปัฎฐานสูตร คือ มหาสติปัฎฐาน ๔ กาย เวทนา จิต  ธรรม เช่น พิจารณา กายในกาย บริกรรมภาวนาว่า ยุบหนอ พองหนอ เป็นต้น

กิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่่สำนักปฏิบัติธรรมแห่งนี้จัดให้แก่ผู้มาปฏิบัติ มีการบวชศีลจาริณี บวชชีพราหมณ์ บวชเนกขัมมะ และมีการฝึกอบรมสมถกัมมัฎฐาน และวิปัสสนา กัมมัฎฐานเบื้องต้น หลักสูตร ๓ วัน ๕ วัน ๗ วัน มีการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน มีโครงการเข้าค่ายพุทธบุตร ทุกๆ วันพระวันธัมมัสสวนะ มีการจัดโครงการปฏิบัติธรรมนำสุข โครงการปฏิบัติธรรมเพื่อสุขภาพ สำหรับประชาชนทั่วไป

จำนวนผู้ที่มาปฏิบัติธรรม
ตั้งแต่ ๒๐๐ - ๔๐๐ คน

Facebook : https://www.facebook.com/people/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%82%E0%B8%9A-%E0%B8%95%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%82%E0%B8%9A-%E0%B8%AD-%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%99/100005359951078/

 


image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 348,850