วัดเขารูปช้าง

วัดเขารูปช้าง  ตำบลดงป่าคำ อำเภอเมืองพิจิตร วัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่นประจำปี ๒๕๕๑ 
ประวัติวัดเขารูปช้าง ตั้งอยู่เลขที่ ๑๔๙  บ้านเขารูปช้าง หมู่ที่ ๑ ตำบลดงป่าคำ อำเภอเมืองพิจิตรจังหวัดพิจิตร อยู่ห่างจากตัวจังหวัดพิจิตรไปทางทิศใต้ประมาณ ๑๘ กิโลเมตร ตามเส้นทางถนน สายพิจิตร-ตะพานหิน สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย โดยมีที่ดิน ๓๕ ไร่ ๓ งาน ๗๓ ตารางวา พื้นที่ตั้งด้านตะวันตกเป็นที่ราบสูงติดกับภูเขา ด้านตะวันออกเป็นที่ราบต่ำติดบึง วัดเขารูปช้างมีอาคารเสนาสนะต่างๆ คือ พระอุโบสถกว้าง ๗ เมตร ยาว ๑๔ เมตร สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๓ หอสวดมนต์กว้าง ๑๐ เมตรยาว ๒๓ เมตร สร้างในปี พ.ศ.๒๕๒๑ และมีกุฎิสงฆ์จำนวน ๖ หลัง
วัดเขารูปช้างสร้างขึ้นเมื่อประมาณ ปี พ.ศ.๒๓๐๐ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๙ สภาพทั่วไปของวัดเป็นเนินเขา มีหินบนยอดเขา มีต้นไม้ขึ้นอยู่บนเนินเขา โดยทั่วไป เชิงเขาด้านตะวันตกเป็นถนน ส่วนด้านตะวันออกเป็นที่อยู่ของชาวบ้าน และตลาด เหตุที่เรียกวัดนี้ว่า วัดเขารูปช้าง คงเป็นเพราะบนยอดเขามีหินรูปคล้ายช้างนั่นเอง มีปูชนียวัตถุที่สำคัญ คือ มีวิหารหลวงพ่อเตียงตรงทางขึ้นเขา ซึ่งหลวงพ่อเตียงนั้นเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อพิธ แห่งวัดฆะมัง ตำบลฆะมัง อำเภอเมืองพิจิตร มีรูปเหมือนหลวงพ่อเงิน รูปหล่อหลวงพ่อปุ่น ที่เคยเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อเตียงอีกด้วย
ทางขึ้นบันไดนาคถึงอุโบสถมีบันไดทั้งหมด ๑๓๖ ขั้น มีพระอุโบสถอยู่ ๑ หลัง ภายในพระอุโบสถมีพระพุทธรูปนามว่า “หลวงพ่อศรีสาคร” ประดิษฐานอยู่ในอุโบสถ ข้างอุโบสถมีมณฑปซึ่งประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลองที่เป็นโลหะไว้เป็นที่สักการะของประชาชน ที่ผนังของมณฑปมีภาพเขียนฝาผนังเรื่องไตรภูมิด้วย ต่อจากมณฑปรอยพระพุทธบาทจะมีเจดีย์พระไตรปิฎกเป็นที่เก็บ หรือบรรจุพระวินัย พระสูตร และพระอภิธรรมที่เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า เพื่อใช้เป็นหลักฐานทางพระพุทธศาสนา โดยเจดีย์นี้มีขนาดกว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๒๔ เมตร ต่อจากนั้นมีพระพุทธรูปปางเรไรย์ที่มีลักษณะที่ประทับนั่ง มีลิง และช้างนำภัตตาหารมาถวาย
ทางขึ้นเขาตั้งแต่อุโบสถถึงวิหารหลวงพ่อสาคร มีบันไดทั้งหมด ๒๐๖ ขั้น ก่อนถึงวิหารหลวงพ่อสาครนั้น มีพระพุทธรูปประทับยืน หรือปางลีลา ๑ องค์ ส่วนในวิหารนั้น มีพระพุทธรูปนั่งขัดสมาธิประทับอยู่ ชื่อว่าหลวงพ่อสาคร เป็นพระพุทธรูปทีประชาชนชาวบ้านเขารูปช้างนับถือ หรือศรัทธามาก ต่อจากวิหารหลวงพ่อสาครแล้วจนถึงเจดีย์ข้างบนสุดมีบันได ๘๔ ขั้น เป็นเจดีย์เก่าที่เป็นทรงแบบทั่วไป ข้างบนนั้นสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ในเขตนั้นได้เป็นอย่างงดงาม สิ่งที่มองเห็นเด่นเป็นสง่าก็คือ เจดีย์แบบลังกา ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขา และตั้งอยู่บนหินรูปคล้ายช้าง เจดีย์มีรั้วรอบ และมีบันไดขึ้นไปถึงองค์เจดีย์ด้วย
วัดเขารูปช้างในปัจจุบัน
เนื่องจากวัดเขารูปช้างเป็น วัดที่มีชื่อเสียง ประกอบกับวัดแห่งนี้ได้เคยมีพระเกจิอาจารย์ที่เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในจังหวัดพิจิตร และใกล้เคียง ทำให้มีประชาชนเข้ามาทำบุญมาก ปัจจัยที่จะนำมาใช้ในการบำรุงซ่อมแซม ตลอดจนสร้างสิ่งสาธารณประโยชน์ต่างๆ ภายในวัดก็มีมากขึ้นตามไปด้วย  จึงทำให้ภายในวัดเขารูปช้างในปัจจุบันมีสิ่งปลูกสร้างและเสนาสนะต่างๆ  และถาวรวัตถุ
วัดเขารูปช้างได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นวัดตามประกาศราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๔๗๘ โดยมีที่ดินทั้งสิ้น ๔ แปลงเนื้อที่รวม ๙๖ ไร่ ๒ งาน ๔๕ วา จัดเป็นเขต สังฆาวาส ๒๖ ไร่ ทางวัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๙ และได้ ผูกพัทธสีมาเมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๐๐
 


image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 348,767