สรุปข้อมูลจำนวนวัดจังหวัดพิจิตร


    ที่     

อำเภอ จำนวน (วัด) วิสุงคามสีมา (วัด) ยังไม่วิสุงคามสีมา (วัด)    
1 เมือง 61 53 8
2 โพธิ์ประทับช้าง 53 29 24
3 ตะพานหิน 52 39 13
4 บางมูลนาก 48 37 11
5 สามง่าม 36 23 13
6 ทับคล้อ 45 30 15
7 โพทะเล 45 34 11
8 วังทรายพูน 29 16 13
9 สากเหล็ก 20 9 11
10 บึงนาราง 31 15 16
11 ดงเจริญ 26 16 10
12 วชิรบารมี 30 15 15
  รวม 476 316 160

                                                                                                                                  

                                                                                 วัดสังกัดมหานิกาย     จำนวน  473 วัด
                                                                                  วัดสังกัดธรรมยุต       จำนวน    3  วัด 
                                                       วัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา (วัด)      จำนวน  316 วัด
                                        วัดที่ยังไม่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา (สำนักสงฆ์)      จำนวน  160 วัด

                                                                                          ข้อมูล ณ วันที่  28 มิถุนายน  2564   

                                                                                  ที่มาข้อมูล  :  นางเพลิน  บัวคำ     นักวิชาการศาสนาชำนาญการ                                                                                                  


  วันที่แผยแพร่  
  วันที่แผยแพร่  
วัดในจังหวัดพิจิตร วันที่แผยแพร่  
วัดในอำเภอทับคล้อ วันที่แผยแพร่  
วัดในอำเภอสามง่าม วันที่แผยแพร่  
วัดในอำเภอบึงนาราง วันที่แผยแพร่  
วัดในอำเภอวชิรบารมี วันที่แผยแพร่  
วัดในอำเภอสากเหล็ก วันที่แผยแพร่  
วัดในอำเภอวังทรายพูน วันที่แผยแพร่  
วัดในอำเภอเมืองพิจิตร วันที่แผยแพร่  
วัดในอำเภอโพธิ์ประทับช้าง วันที่แผยแพร่  
วัดในอำเภอโพทะเล วันที่แผยแพร่  
วัดในอภอบางมูลนาก วันที่แผยแพร่  
วัดในอำเภอตะพานหิน วันที่แผยแพร่  
วัดในอำเภอดงเจริญ วันที่แผยแพร่  
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 66,679