สำนักปฏิบัติธรรมแห่งที่๕ วัดบางมูลนาก

สำนักปฏิบัติธรรมแห่งที่๕ วัดบางมูลนาก
สถานที่ติดต่อ   
วัดบางมูลนาก ถนนชูเชิดน่าน  ตำบลบางมูลนาก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ๖๖๑๒๐ โทร.๐๕๖-๖๓๑๓๙๓  ๐๘-๙๕๖๖-๒๖๐๕ โทรสาร ๐๕๖-๖๓๑-๓๙๓
E-mail   Saksuphatto@gmail.com
ชื่อเจ้าสำนักปฏิบัติธรรม 
พระครูพิศาลสุภัทรคุณ (สมศักดิ์ สุภทฺโท) วุฒิการศึกษา ปธ.๓ น.ธ.เอก พธ.บ. 
อาจารย์ผู้สอน
พระครูพิศาลสุภัทรคุณ (สมศักดิ์ สุภทฺโท) วุฒิการศึกษา ปธ.๓ น.ธ.เอก
ลักษณะวิธีการสอน
หลักการศึกษาวิธีการอบรมจิตใจให้สงบ เป็นสมาธิตามแนวทางพระพุทธศาสนาที่สำนักปฏิบัติธรรมยึดถือเป็นหลักในการสอน คือ การสอนและแนะนำการทำสมาธิ ตามแบบดั่งเดิม คือภาวนาว่า "พุท โธ" หายใจเข้าภาวนาว่า "พุท" หายใจออกภาวนาว่า "โธ" ต่อมาดภายหลังใช้วิธีปฏิบัติตามแบบของการเจริญสติปัฎฐาน ๔ มีการนั่งสมาธิและการเดินจงกรมเวลานั่นสมาธิให้กำหนดองคืภาวนาว่า "พองหนอ ยุบหนอ" กำหนดตามอาการของท้อง คือ เมื่อหายใจเข้าท้องพองขึ้น ภาวนาว่า "พองหนอ" เวลาหายใจออก ท้องยุบลงภาวนาว่า "ยุบหนอ" การเดินจงกรมกำหนดตามอาการที่เดิน กำหนดเป็น ๖ ระยะ คือ ระยะที่ ๑ ย่างเท้าขวา กำหนดว่า "ขวาย่างหนอ" ย่างเท้าซ้าย กำหนดว่า "ซ้ายย่างหนอ" เป็นต้น
กิจกรรมต่างๆ
            กิจกรรมตางๆ ที่สำนักปฏิบัติได้จัดให้แก่ผู้มาปฏิบัติ เช่น การบวชชีพราหมณ์ การอบรมการฝึกวิปัสสนากรรมฐาน เป็นต้น
            กิจกรรมกิจวัตรที่ปฏิบัติในและวัน มีดังนี้
            ๑.กิจกรรมการบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม
            ภาคปกติ ปีละ ๒ ครั้ง คือ กลางเดือน ๖ และกลางเดือน ๑๒ ของทุกปี ครั้งละ ๕ วันบ้าง ครั้งละ ๗ วันบ้าง ตามความเหมาะสม
            ภาคพิเศษ  ปีละ ๒ ครั้ง คือ วันเฉลิมพระชนมพรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
           ๒. กิจกรรมบรรพชาอุสมบทพระภิกษะสามเณรภาคฤดูร้อน
           ปีละ ๑ ครั้ง คือวันที่ ๒ เมายน ของทุกปี
           ๓. กิจกรรม เข้าอยู่ปริวาสกรรม
            ปีละ ๑ ครั้ง ภาควิสาขบูชา คือวันขึ้น ๑๐ ค่ำ- แรม ๔ ค่ำ เดือน ๖ ของทุกปี
         ๔. จัดอบรมนักเรียน
            เข้าค่ายพุทธบุตร และอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียน โรงเรียนต่างๆ ตามความต้องการของโรงเรียนและสถานศึกษาต่างๆ โดยมีกำหนดการไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับความพร้อมของวัและของโรงเรียนนั้นๆ
จำนวนผู้ปฏิบัติธรรม
            - พิธีบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม ครั้งละ ประมาณ ๑๐๐ คน
            - บรรพชาอุปสมบม ภาคฤดูร้อน ครั้งละ ประมาณ ๔๐ คน
            - เข้าอยู่ปริวาสกรรม ครั้งละประมาณ ๕๐ รูป
            - อบรมนักเรียน ครั้งละ ประมาณ ๒๐๐ คน
สำนักปฏิบัติธรรม สามารถรองรับผู้ปฏิบัติธรรม            ได้ครั้งละ ประมาณ ๒๐๐ คน 


image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 324,142