สำนักปฏิบัติธรรมวัดโพธิ์ประทับช้าง แห่งที่ ๘

สำนักปฏิบัติธรรมวัดโพธิ์ประทับช้าง แห่งที่ ๘
 สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๓
 
สถานที่ติดต่อ  วัดโพธิ์ประทับช้าง ๓๐๙ หมู่ ๓ ตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร รหัสไปรษณีย์ ๖๖๑๙๐
e-mail Watpho 309@hotmail.com
Website   http://www.watphopratabchang.igetweb.com
 
เจ้าสำนัก
พระสมุห์จรัญ  ฉายา จนฺทสีโล อายุ ๔๘ พรรษา ๒๑ วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก,ป.บส.(มจร.) ตำแหน่ง ๑. เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ประทับช้าง ๒. เจ้าคณะตำบลโพธิ์ประทับช้าง
พระวิปัสสนาจารย์/อาจารย์ผู้สอน ประจำสำนักฯ จำนวน ๕ รูป
๑. พระครูวิลาสธรรมาภรณ์   น.ธ.โท
     - พระวิปัสสนาจารย์ รุ่น ๒/๒๕๒๗  วัดบุญศรีมุนีกร เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ
     - พระวิปัสสนาจารย์ ๓๕/๒๕๓๒ วัดมหาธาตุยุวราชรรังสฤษฎิ์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ
๒. พระสมุห์จรัญ จนฺทสีโล  วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก , ป.บส.(มจร.)
 -  พระวิปัสสนาจารย์  รุ่น ๒/๒๕๕๐  วัดหลวงพ่่อสดธรรมกายาราม จ.ราชบุรี
 ๓. พระอภิวัฒน์ อริญฺชโย   วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.บส(มจร.)
     - พระวิปัสสนาจารย์ รุ่น ๒ /๒๕๕๒ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม จ. ราชบุรี
๔. พระสาธิต ฐานธมฺโม อายุ ๒๘  พรรษา ๘ วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก ,ป.บส.(มจร.)
     - พระวิปัสสนาจารย์ รุ่น ๒/๒๕๕๒  วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม จ.ราชบุรี
๕. พระทวีป เขมจาโร อายุ ๓๙ พรรษา ๓ วุฒิการศึกษา น.ธ. เอก, ป.ลส.(มจร.)
      - พระวิปัสสนาจารย์ รุ่น ๒/๒๕๕๐ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม จ.ราชบุรี
ลักษณะวิธีการสอน
ใช้หลักสูตรในการปฏิบัติธรรมคือ  ใช้วิธีการเจริญสติ ตามหลักสูตร มหาสติปัฏฐาน ๔ และกำหนด อานาปาณสติ ทั้ง ๔ อิริยาบท
 


image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 348,922