วัดสมบูรณ์ธรรมกายาราม สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแห่งที่ 6

[ประวัติความเป็นมา]
วัดสมบูรณ์ธรรมกายาราม ตั้งอยู่เลขที่ ๖ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลห้วยพุก อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร ชื่อเดิม ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนสมบูรณ์ สังกัดมหานิกาย พ.ศ.๒๕๓๔ นางสมบูรณ์ บุญนวนและญาติมิตร นำโดยพระครูสังฆรักษ์ เยื้อน โชติญาโณ ได้นำโฉนดที่ดินจำนวน ๖ ไร่ ถวายพระธรรมปัญญาบดี (สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์) เจ้าอาวาสวัดปากน้ำฯภาษีเจริญ กทม. เพื่อสร้างวัดเป็นสำนักปฏิบัติและท่านได้เมตตาซื้อที่เพิ่มเติมให้อีกรวม ๔๒ ไร่ ๑ งาน ๖๓ ตารางวา ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๔๑ ได้รับการอนุมัติจากมหาเถรสมาคม ให้เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแห่งที่ ๖ ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐

[หลักธรรม/แนวการสอน]
๑. การปฏิบัติธรรมต้องประกอบในหลักสัทธรรมคือ ธรรมที่ดี ๓ ประการคือ
    • ปริยัติสัทธรรม คือ สิ่งที่พึงศึกษา ได้แก่ พุทธพจน์
    • ปฏิบัติสัทธรรม คือ สิ่งที่พึงปฏิบัติ ได้แก่ ไตรสิกขา
    • ปฏิเวธสัทธรรม คือ ผลที่พึงได้จากการปฏิบัติ
๒. หลักไตรสิกขา คือ ข้อที่ผู้ปฏิบัติต้องศึกษา ๓
    • อธิศีลสิกขา คือ ศีล การรักษากายาวาจาให้เป็นปกติ
    • อธิจิตตสิกขา คือ สมาธิ ความตั้งจิตมั่น
    • อธิปัญญาสิกขา คือ ปัญญา ความรู้แจ้งกองสังขาร
๓. หลักสติปัฏฐาน คือ ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งสติ เป็นการตั้งสติ กำหนดพิจารณาให้รู้เห็นสิ่งทั้งหลายตามเป็นจริง ไม่ถูกครอบงำด้วยความยินดี ยินร้าย ๔ ประการ คือ
    • กายานุปัสสนา สติปัฏฐาน คือ สติกำหนดพิจารณากายเป็นอารมณ์ฯ
    • เวทนานุปัสสนา สติปัฏฐาน คือ สติกำหนดพิจารณาเวทนา คือ สุข ทุกข์ ไม่ทุกข์ไม่สุข เป็นอารมณ์ฯ
    • จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน คือ สติกำหนดพิจารณาใจที่เศร้าหมองหรือผ่องแผ้วเป็นอารมณ์ฯ
    • ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐาน คือ สติกำหนดพิจารณาธรรมที่เกิดกับใจเป็นอารมณ์ฯ
๔. หลักกรรมฐาน คือที่ตั้งแห่งการงานของใจ ด้วยอุบาย ๒
สมถกรรมฐาน คือ อุบายสงบใจ ระงับจากนิวรณ์ ๕
วิปัสสนากรรมฐาน คือ อุบายเรื่องปัญญา รู้แจ้งกองสังขารตามเป็นจริงว่าเสมอกันด้วยสามัญญลักษณ์

๕. กรรมฐานตามแนววิชชาธรรมกาย เบื้องต้น การเจริญกรรมฐานโดยบริกรรมนิมิต กำหนดนึกเป็นดวงแก้วหรือองค์พระที่กลางกายและกลางใจ และบริกรรมภาวนาว่า “สัมมา อะระหัง” เพื่อให้จิตสงบระงับจากนิวรณ์ และรู้แจ้งกองสังขารตามเป็นจริงว่าเสมอกันด้วยสามัญญลักษณ์
พุทธสุภาษิตประจำวัด: นตฺถิ สนฺติปรํ สุขํ" ความสุขอื่น ยิ่งกว่าความสงบไม่มี
[ศาสนสมบัติที่เป็นสิ่งก่อสร้างภายในวัด]
๑. อุโบสถ จำนวน ๑ หลัง

๒.ศาลาการเปรียญ จำนวน ๑ หลัง

๓.ศาลาเอนกประสงค์ จำนวน ๑ หลัง

๔.กุฏิสงฆ์ จำนวน ๔ หลัง

๕.โรงจอดรถ จำนวน ๒ หลัง

๖.เรือนปฏิบัติธรรม จำนวน ๔ หลัง

๗.หอจ่ายน้ำประปา จำนวน ๑ หอ

๘.ศาลาหอพระ จำนวน ๑ หลัง

๙.โรงเก็บอุปกรณ์ครัว จำนวน ๑ หลัง

๑๐.ศาลาริมสระ จำนวน ๑ หลัง

๑๑.บ่อกำจัดขยะ จำนวน ๑ บ่อ

[รายชื่อผู้บริหารวัด]

พ.ศ.๒๕๓๘ รักษาการเจ้าอาวาสรูปแรก พระครูสังฆรักษ์ เยื้อนโชติญาโน

พ.ศ. ๒๕๔๒ จ้าอาวาสรูปแรก พระครูใบฎีกาพรชัย พุทฺธสรโณ

พ.ศ. ๒๕๕๐ เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมฯ พระครูภาวนาธิมุต (พระครูใบฎีกาพรชัย พุทฺธสรโณ)

[ประวัติผู้บริหารวัด]

ชื่อปัจจุบัน:พระครูภาวนาธิมุต ฉายา:พุทฺธสรโณ นามสกุล:ประวัฒโณ

เกิด:29 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนา:ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

อุปสมบทเมื่อ:19 มิถุนายน 2532

= ประวัติการจำพรรษา =

1.วัดปากน้ำ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กทม.

ระยะเวลา 19 มีนาคม 2532 - 19 มีนาคม 2542จำนวน 10 พรรษา

2.วัดสมบูรณ์ธรรมกายาราม ต.ห้วยพุก อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร

= การศึกษาทางโลก =

• ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย พธบ. การจัดการเชิงพุทธ

= การศึกษาทางธรรม =

• นักธรรมชั้นตรี วัดปากน้ำ แขวงปากคลองภาษีเจริญ อำเภอภาษีเจริญ กทม.

• นักธรรมชั้นโท วัดปากน้ำ แขวงปากคลองภาษีเจริญ อำเภอภาษีเจริญ กทม.

• นักธรรมชั้นเอก วัดปากน้ำ แขวงปากคลองภาษีเจริญ อำเภอภาษีเจริญ กทม.

= ผลงานที่ผ่านมา =

• ขอสร้างวัด ขอตั้งวัด ขอวิสุงคามสีมาเป็นวัดสมบูรณ์ธรรมกายาราม มีเขตพุทธาวาส สังฆาวาส ฆราวาส

สาธารณะ และปฏิบัติธรรม

• จัดโครงการปฏิบัติธรรมบวชเนกขัมมะ ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

• กรรมการสถานศึกษา โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม

• สนับสนุนทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน รถบัสรับส่งนักเรียนตั้งแต่ พ.ศ.2542 ถึงปัจจุบัน


image รูปภาพ
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 3867