สรุปข้อมูลจำนวนที่พักสงฆ์ของจังหวัดพิจิตร
ข้อมูลจำนวนที่พักสงฆ์ในแต่ละอำเภอ
ที่ อำเภอ     จำนวน (วัด) มหานิกาย ธรรมยุต
1   เมือง 1 1 -
2  โพธิ์ประทับช้าง 2 2 -
3  ตะพานหิน - -
4  บางมูลนาก - - -
5  สามง่าม 8 7 1
6  ทับคล้อ 5 5 -
7  โพทะเล 4 4 -
8  วังทรายพูน - - -
9  สากเหล็ก 1 1 -
10  บึงนาราง 7 6 1
11  ดงเจริญ 1 1 -
12  วชิรบารมี - - -
  รวม 29 27 2

                                                                                                                        วัดสังกัดมหานิกาย   จำนวน 27 วัด
                                                                                                                          วัดสังกัดธรรมยุต   จำนวน  2 วัด
                                                                                                                      รวมที่พักสงฆ์ทั้งสิ้น  จำนวน 29 วัด

                                                                                                                                                       ข้อมูล ณวันที่ 28 มิถุนายน   2564
                                                                                        ที่มาข้อมูล  :  นางเพลิน  บัวคำ  นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

 

 

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
pdf ทะเบียนที่พักสงฆ์ 28 มิถุนายน 2564(1).pdf |

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 348,922