แนวทางการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอบรรพชาอุปสมบท

แนวทางการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอบรรพชาอุปสมบท ตามมติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ มติที่ ๘/๒๕๖๒