วิสัยทัศน์สำนักงาน
คุ้มครองและสนองงานคณะสงฆ์ ให้พระพุทธศาสนาเจริญมั่นคง ประชาชนสามารถนำหลักธรรมมาพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน และให้เกิดสันติสุขแก่สังคม
พันธกิจ

๑. ทำนุ บำรุงดูแลรักษาและส่งเสริม สนับสนุน กิจการพระพุทธศาสนาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ

๒.พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถเข้าใจ มีวิสัยทัศน์ มีทักษะ มีความชำนาญ และมีความเชี่ยวชาญ ในการใช้และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารกิจการพระพุทธศาสนา

๓. จัดหาและพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ สำหรับการบริหารจัดการ การสนองงานคณะสงฆ์ รวมทั้งการให้บริการประชาชน

๔. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานเสนอต่อนายกรัฐมนตรี      สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติคณะสงฆ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๕.ส่งเสริม สนับสนุน และประสานการใช้ทรัพยากรร่วมกัน

๖. ดำเนินภารกิจอื่นที่เกี่ยวข้องทางพระพุทธศาสนา

ยุทธศาสตร์สำนักงาน

๑.สนับสนุนให้สังคมใช้กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาปรับปรุงสภาพสังคม

๒.ส่งเสริมสนับสนุนให้วัดเป็นศูนย์กลางทางสังคม

๓.พัฒนาศาสนทายาทให้มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดีงาม

วิสัยทัศน์พันธกิจยุทธศาสตร์ ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
วิสัยทัศน์
องค์กรขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนาสู่ความมั่นคง สังคมดำรงศีลธรรม นำสันติสุขอย่างยั่งยืน
พันธกิจ
๑) เสริมสร้างให้สถาบันและกิจการทางพระพุทธศาสนามีความมั่นคงยั่งยืน
๒) สนับสนุนส่งเสริมและจัดการการศึกษาสงฆ์ และการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาให้มีความรู้คู่คุณธรรม
๓) จัดการศึกษาสงฆ์เพื่อผลิต และพัฒนาศาสนทายาทที่เปี่ยมปัญญาพุทธธรรมเผยแผ่ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญงอกงาม และร่วมสร้างสังคมพุทธธรรมที่มีความเข้มแข็ง
๔) ดำเนินการให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนาโลก
๕) พัฒนาการดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติให้เป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและสังคมเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามพันธกิจ
ยุทธศาสตร์ :  เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามพันธกิจ จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์ ๖ ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาระบบการศึกษาสงฆ์
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ปลูกฝังความเข้าใจเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาให้แก่สังคม
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เพิ่มศักยภาพการเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาสู่องค์การที่โดดเด่น                
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมงานสาธารณสงเคราะห์
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ เพิ่มความคุ้มค่าให้แก่ศาสนสมบัติ

วิสัยทัศน์จังหวัดพิจิตร

เมืองเกษตรดี เมืองสิ่งแวดล้อมดี เมืองสังคมและคุณภาพชีวิตดี พร้อมสู่สากล

พันธกิจ

๑.เสริมสร้างความสมดุลทางเศรษฐกิจของจังหวัดให้เติบโตอย่างมั่นคงจากฐานของชุมชน การพึ่งตนเองในจังหวัดและการเชื่อมโยงกับกลุ่มจังหวัดและการพัฒนาการประเทศ

๒.พัฒนาระบบการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพ มาตรฐานในระดับการส่งออกและการรับรองความมั่นคงทางอาหาร เสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรภาคการเกษตร แะเกษตรกรให้มีศักยภาพการแข่งขันและพึ่งตนเองได้

๓.บริหารจัดการน้ำ ดิน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลกับการใช้ประโยชน์ในการพัฒนาจังหวัดการรักษาระบบนิเวศ และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ ให้มีความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนรองรับการพัฒนาเมืองเกษตรคุณภาพ

๔.เสริมสร้างสังคมคุณภาพ สังคมแห่งการเรียนรู้ และการพัฒนาหมู่บ้านให้มีความสันติสุข ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๕. พัฒนาขีดความสามารถขององค์กรภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน ให้มีศักยภาพในการรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของจังหวัดและการพัฒนาของประเทศ

ประเด็นยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการนำ้ ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ สันติสุข อย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาขีดความสามารถทางการบริหารและบริการสู่สากล