ประวัตินายบรรณกิจ  ลือยศ
 

 

 

 


 


 

 


 

 

 

18 พฤศจิกายน 2556- 20 พฤศจิกายน 2554


 

 


 

 

 

 

 

 

นายพงศ์ธนธร  ศรีขาว 
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร

วุฒิการศึกษาสูงสุด
ปริญญาโท สถาบันพัฒนบริหารศาสตร (นิด้า)  สาขาพัฒนาสังคม

ประสบการณ์การทำงาน
-ศึกษาธิการอำเภอ
-ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ, นครนายก,
หนองบัวลำภู, มุกดาหาร, ศรีสะเกษ ,ยโสธร
ปัจจุบันผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร- พฤศจิกายน ๒๕๕๖

คู่สมรส
นางสุภารัตน์  ศรีขาว  ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนปทุมวิทยากร สพป.อบ.๑
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารการศึกษา   มีบุตรธิดารวม  ๓  คน


 

นายวิโรจน์  อุ่นทรัพย์

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร

ประวัติการศึกษา
1. ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขารัฐศาสตร์การปกครอง
2. ปริญญาโท สถาบันฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สาขาพัฒนาชุมชน


ประวัติการทำงาน
ปี 2523 นักพัฒนาชุมชน 3 จ.อุดรธานี
ปี 2525 นักพัฒนาชุมชน 3 จ.สมุทรสาคร
ปี 2526 นักพัฒนาชุมชน 4 จ.สมุทรสาคร
ปี 2528 นักวิชาการพัฒนาชุมชน 4 จ.สมุทรสงคราม
ปี 2532 นักวิชาการพัฒนาชุมชน 5 จ.สมุทรสงคราม
ปี 2535 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กรมพัฒนาชุมชน
ปี 2536 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 5 สำนักงาน กพ.
ปี 2537 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 สำนักงาน กพ.
ปี 2537 บุคลากร 6 งานอัตรากำลังและพัฒนาบุคคล สำนักงาน กพ.
ปี 2537 บุคลากร 6 งานอัตรากำลังและระบบงาน สำนักงาน กพ.
ปี 2544 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7 กลุ่มงานเลขานุการ สำนักงาน กพ.
ปี 2544 บุคคลากร 7 ฝ่ายสวัสดิการเจ้าหน้าที่สัมพันธ์และข่าวสาร สำนักงาน กพ.
ปี 2545 บุคลากร 7 ว. กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ สำนักบริหารกลาง กพ.
ปี 2547 บุคลากร 8 ว. กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ สำนักบริหารกลาง กพ.
ปี 2549 นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 8 ว. ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
ปี 2551 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
ปี 2554 ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ปี 2556 ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร-  ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖

๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๔- ตุลาคม ๒๕๕๕


 

นายเดชา  ก่อเกิด

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิต

30 ธันวาคม 2553-8 กรกฎาคม 2554นายประพันธ์ ตั้นวัฒนา

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร

เกิดวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๐๓
การศึกษา
. ธรรมศึกษา ชั้นเอก
· พ.ม. (ครู / ภาษาไทย / อังกฤษ / บรรณารักษ์)
· ปริญญาตรี กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
· ปริญญาโท กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)
· ปริญญา น.บ. (มสธ.)

ประวัติการทำงาน

.. ๒๕๒๔ - ครูโรงเรียนสรรเพชญอัฎฐมาพิทยาคม จ.พิจิตร

.. ๒๕๓๖ - บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร

.. ๒๕๓๗ - ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอโพทะเล จ.พิจิตร

.. ๒๕๓๘ - รก.ศึกษาธิการอำเภอโพทะเล จ.พิจิตร

.. ๒๕๓๙ - รก.ศึกษาธิการอำเภอกิ่งอำเภอบึงนาราง จ.พิจิตร

.. ๒๕๓๙ - ศึกษาธิการอำเภอเนินสง่า จ.ชัยภูมิ

.. ๒๕๔๐ - ศึกษาธิการอำเภอรือเสาะ จ.นราธิวาส

.. ๒๕๔๒ - ศึกษาธิการอำเภอทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์

.. ๒๕๔๓ - ศึกษาธิการอำเภอทับคล้อ จ.พิจิตร

.. ๒๕๔๕ - เลื่อนเป็น ระดับ ๘

.. ๒๕๔๕ - รก.ศึกษาธิการอำเภอตะพานหิน จ.พิจิตร

.. ๒๕๔๕ - ศึกษาธิการอำเภอเมืองพิจิตร จ.พิจิตร

.. ๒๕๔๖ - ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจราชการ สพท.พจ.เขต ๑

.. ๒๕๔๗ - ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา จ.พิจิตร

พ.ศ. ๒๕๕๓ - ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร