Home แบบฟอร์ม เอกสาร
                                             ≥  รายชื่อพระธรรมฑูตฝ่ายบริหาร ปี ๒๕๕๖ ≤

                                                                ♦ จำนวน ๑๙ รูป♦

ที่
ชื่อ
ฉายา
วัด
ตำบล
อำเภอ
ตำแหน่ง
หมายเหตุ
๑.
พระทีฆทัสสีมุนีวงศ์
วิโรจโน
ท่าหลวง
ในเมือง
เมือง
เจ้าคณะจังหวัด
 
๒.
พระเมธีธรรมประนาท
ปฏิภาณเมธี
ท่าหลวง
ในเมือง
เมือง
เจ้าคณะอำเภอเมือง
 
๓.
พระครูพิบูลประชานาถ
ปภากโร
ยางคอยเกลือ
ป่ามะคาบ
เมือง
 รจอ.เมือง
 
๔.
พระครูวิภัชธรรมโสภิต
อติชาโต
ดงชะพลู
ดงชะพลู
เมือง
 รจอ.เมือง
 
๕.
พระโพธิธรรมานุรักษ์
ขนฺติโก
ไผ่ท่าโพใต้
ไผ่ท่าโพ
โพธิ์ประทับช้าง
 จอ.โพธิ์ประทับช้าง
 
๖.
พระมหาจันทราวุฒิ
วชิรเมธี
ตะพานหิน
งิ้วราย
ตะพานหิน
 รองเจ้าคณะจังหวัด
 
๗.
พระครูวิฑิตวรธรรม
วรธมฺโม
ท่าช้าง
เนินมะกอก
บางมูลนาก
 รจอ.บางมูลนาก
 
๘.
พระครูพิศาลจริยคุณ
เขมภูสิโต
บึงนาราง
บึงนาราง
บึงนาราง
รองเจ้าคณะจังหวัด
 
๙.
พระครูพิสิฐคณาภิรักษ์
สุพจฺโจ
ชัยมงคล
เนินมะกอก
บางมูลนาก
 จอ.บางมูลนาก
 
๑๐.
พระครูพิทักษ์ธรรมวิมล
ปภสฺสโร
วังกระสูบ
โพธิ์ไทรงาม
บึงนาราง
 จอ.บึงนาราง
 
๑๑.
พระครูวิรุฬห์ธรรมาภิรัต
ทตฺตวณฺโณ
ทะนง
โพทะเล
โพทะเล
 จอโพทะเล
 
๑๒.
พระครูสิริสุตโสภณ
จนฺทโสภโณ
สำนักขุนเณร
สำนักขุนเณร
ดงเจริญ
 จอ.ดงเจริญ
 
๑๓.
พระวิรุฬห์ปุญญากร
อาภากโร
วังแดง
สามง่าม
สามง่าม
 จอ.สามง่าม
 
๑๔.
พระปิฎกคุณาภรณ์
กิตฺติวณฺโณ
มงคลทับคล้อ
ทับคล้อ
ทับคล้อ
 จอ.ทับคล้อ
 
๑๕.
พระครูวิจิตรธรรมนาท
ฐิตวฺโส
เขาทราบ
เขาทราย
ทับคล้อ
 รจอ.ทับคล้อ
 
๑๖.
พระครูพิศาลธรรมวุฒิ
ธมฺมวุฑโฒ
หนองสะเดา
บ้านนา
วชิรบารมี
 จอ.วชิรบารมี
 
๑๗.
พระครูพินิตกิจจาธร
กิจฺจธโร
วังจิก
วังจิก
โพธิ์ประทับช้าง
 รจอ.โพธิ์ประทับช้าง
 
๑๘.
พระครูพิพัฒน์สิริมงคล
กิจฺจธโร
ทับปรู
 
ตะพานหิน
จอ.ตะพานหิน
 
๑๙.
พระครูขันติสังวรยุต
 
มุจรินทราราม
หนองปล้อง
วังทรายพูน
จอ.วังทรายพูน
 

 

                                                                     พระธรรมฑูตฝ่ายปฏิบัติการ ปี ๒๕๕๖

                                                                                  จำนวน ๕๘ รูป

ที่

ชื่อ

วัด

ตำบล

อำเภอ

ปีที่อบรม

หมายเหตุ

๑.
พระมหาชิตพล
ท่าหลวง
ในเมือง
เมือง
๒๕๕๑
 
๒.
พระมงคล
ดงกลาง
ดงป่าคำ
เมือง
๒๕๕๑
 
พระวินัยธรมานัส
ท่าฬ่อ
ท่าฬ่อ
เมือง
๒๕๕๑
 
พระปลัดสวัสดิ์
บางเพียรวิลัยรัตน์
ฆะมัง
เมือง
๒๕๕๑
 
พระครูวิจิตรสีลสาร
อู่ตะเภา
ดงป่าคำ
เมือง
อ.ต.ว.ปี ๕๒/๑
 
พระครูวิจักษ์สังวรคุณ
ท่าข่อย
เมืองเก่า
เมือง
อ.ต.ว.ปี ๕๒/๑
 
พระใบฎีกาทองหล่อ
หัวดง
หัวดง
เมือง
๒๕๕๑
 
พระเสริมพงศ์ พุทธิวฺโส
ท่าหลวง
ในเมือง
เมือง
๒๕๕๕
 
พระครูวิสุทธินิภากร
ใหม่สุขสวรรค์
หนองป่าไหล
วังทรายพูน
๒๕๕๑
 
๑๐
พระอธิการประสงค์
ใดน้ำขุ่น
หนองพระ
วังทรายพูน
๒๕๕๑
 
๑๑
พระวินัย เอกคฺคจิตฺโต
ถ้ำคะนอง
สากเหล็ก
สากเหล็ก
 ๒๕๕๔
 
๑๒
พระมหากำพล
เขตมงคล
วังทรายพูน
วังทรายพูน
อ.ต.ว.ปี ๕๒/๑
 
๑๓
พระสมุห์จรัญ
โพธิ์ประทับช้าง
โพธิ์ประทับช้าง
โพธิ์ประทับช้าง
๒๕๔๖
 
๑๔
พระครูวิธูรธรรมวิมล
หนองหลวง
ไผ่รอบ
โพธิ์ประทับช้าง
อ.ต.ว.ปี ๓๙
 
๑๕
พระครูวิสิฐธรรมสาร
ทุ่งใหญ่
ทุ่งใหญ่
โพธิ์ประทับช้าง
๒๕๔๖
 
๑๖
พระครูวิโรจน์บุณยากร
ดงเสือเหลือง
ดงเสือเหลือง
โพธิ์ประทับช้าง
๒๕๔๕
 
๑๗
พระอธิการวิชัย
ไผ่รอบ
ไผ่รอบ
โพธิ์ประทับช้าง
๒๕๕๑
 
๑๘
พระครูวิสิฐธรรมสุนทร
ไทรโรงโขน
งิ้วราย
ตะพานหิน
๒๕๔๙
 
๑๙ 
พระครูวิโชติสิกขกิจ
พฤกษะวันโชติการาม
งิ้วราย
ตะพานหิน
๒๕๔๘
 
๒๐
พระครูสิริพรหมาภรณ์
พรหมประสิทธิ์
ห้วยเกตุ
ตะพานหิน
๒๕๔๓
 
๒๑
พระครูวิจิตรสลาภิรักษ์
หนองพยอม
หนองพยอม
ตะพานหิน
๒๕๔๘
 
๒๒
พระครูพิทักษ์โพธิธรรม
ทุ่งโพธิ์
ทุ่งโพธิ์
ตะพานหิน
๒๕๓๙
 
๒๓
พระปลัดสง่า
เทวประสาท
ห้วยเกตุ
ตะพานหิน
๒๕๕๐
 
๒๔
พระครูวิชิตชัยสิทธิ์
พนมยอ
วังสำโรง
ตะพานหิน
อ.ต.ว.ปี ๕๒/๑
 
๒๕
พระครูพิสิทธิ์ธรรมโมภาส
ต้นชุมแสง
งิ้วราย
ตะพานหิน
อ.ต.ว. ปี ๕๒/๑
 
๒๖
พระครูวิรุฬธรรมากร
เนินทราย
หนองพยอม
ตะพานหิน
๒๕๔๙
 
๒๗
พระครูพิศิษฎร์ธรรมานุวัตร
ห้วยเขน
ห้วยเขน
บางมูลนาก
๒๕๔๔
 
๒๘
พระครูวิภัชสิริคุณ
หอไกร
หอไกร
บางมูลนาก
๒๕๔๗
 
๒๙ 
พระครูพิศาลสุภัทรคุณ
บางมูลนาก
หอไกร
บางมูลนาก
๒๕๔๔
 
๓๐
พระครูวิสุทธิอินทวงศ์
ลำประดากลาง
ลำประดา
บางมูลนาก
อ.ต.ว.ปี ๕๒/๑
 
๓๑
พระครูพิศาลธรรมวิจิตร
สถานีดงตะขบ
ภูมิ
บางมูลนาก
๒๕๕๑
 
๓๒
พระครูพิพัฒน์สุตคุณ เตชธโร
โพธิ์ทอง
เนินมะกอก
บางมูลนาก
อ.ต.ว.ปี ๕๒/๑
 
๓๓
พระสมุห์เพชร
บางลำพู
ภูมิ
บางมูลนาก
๒๕๔๙
 
๓๔
พระทองบาง
โพธิ์ทอง
เนินมะกอก
บางมูลนาก
๒๕๕๑
 
๓๕
พระครูวิบูลสิทธิการ
คลองเจริญ
หนองโสน
สามง่าม
๒๕๔๓
 
๓๖
พระครูพิพิธธีรธรรม
เนินพยอม
เนินปอ
สามง่าม
๒๕๕๑
 
๓๗
พระครูวิจิตจิตสุนทร
ป่าแซง
หนองโสน
สามง่าม
๒๕๕๑
 
๓๘ 
พระครูพิพิธกิจจาภรณ์
หนองพงษ์
เขาทราย
ทับคล้อ
อ.ต.ว.ปี ๕๒/๑
 
๓๙ 
พระมหาสมหมาย
จันทรังสี
ทับคล้อ
ทับคล้อ
๒๕๔๔
รุ่นที่ ๑๓
๔๐ 
พระมหาบุญถึง
วังหินเพลิง
เขาทราย
ทับคล้อ
อ.ต.ว.ปี ๕๒/๑
 
๔๑
พระครูพิเชษฐอรรถกิจ
ถ้ำคะนอง
สากเหล็ก
สากเหล็ก
อ.ต.ว.ปี ๕๐
 
๔๒ 
พระครูพิสุทธิวรกร
หนองดง
ท่าขมิ้น
โพทะเล
๒๕๔๓
 
๔๓ 
พระมหาประจักษ์
ปากน้ำ
ท้ายน้ำ
โพทะเล
อ.ต.ว.ปี ๕๒/๑
 
๔๔ 
พระสมุห์ประจวบ
ทะนง
ทะนง
โพทะเล
อ.ต.ว.ปี ๕๒/๑
 
๔๕ 
พระครูโสภณธรรมวิสุทธิ์
วังแดง
ท่านั่ง
โพทะเล
อ.ต.ว.ปี ๕๒/๑
 
๔๖ 
พระครูวิรุฬห์ธรรมทัศน์
ท่ามะไฟ
ท่าเสา
โพทะเล
๒๕๔๙
 
๔๗ 
พระครูพิศาลปภากร
ท่านั่ง
ท่านั่ง
โพทะเล
๒๕๔๙
 
๔๘ 
พระครูวิศิษฎ์ปริยัติคุณ
พร้าว
โพทะเล
โพทะเล
๒๕๔๔
 
๔๙
พระครูพิพัฒน์วิรธรรม
โพธิ์ไทรงาม
โพธิ์ไทรงาม
บึงนาราง
อ.ต.ว.ปี ๕๓/๒
 
๕๐ 
พระครูพิศาลปุญญาภินันท์
โป่งวัวแดง
แหลมรัง
บึงนาราง
อ.ต.ว.ปี ๕๓/๒
 
๕๑
พระปลัดภานุมาส นนฺทรกฺโข
ไทรย้อย
สำนักขุนเณร
ดงเจริญ
 ๒๕๕๔
 
๕๒
พระอธิการยงยุทธ ธีรวํโส
วังกะทะ
วังงิ้วใต้
ดงเจริญ
 ๒๕๕๔
 
 ๕๓
พระอธิการทวีศักดิ์ ฐานรโต
ตะกรุดไร
สำนักขุนเณร
ดงเจริญ
 ๒๕๕๕
 
 ๕๔
พระครูศรีเมธาภรณ์ ฐิตธมฺโม
มงคลทับคล้อ
ทับคล้อ
ทับคล้อ
๒๕๔๔
 
 ๕๕
พระสง่า อตฺตสาโร
บางลายเหนือ
บางลาย
บึงนาราง
๒๕๕๕
 
 ๕๖
พระอธิการปัญญา ปรกฺกโม
เกาะแก้ว
สากเหล็ก
สากเหล็ก
๒๕๕๕
 
๕๗.
พระครูพิสัยปริยัติกิจ อคฺควณฺโณ
มงคลทับคล้อ
ทับคล้อ
ทับคล้อ
๒๕๕๒/๑
 
๕๘.
พระใบฎีกาสมหวัง ฐานกโร
หนองโพธิ์
วังทรายพูนเขต ๑
วังทรายพูน
๒๕๕๑
 

 

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 03 มิถุนายน 2013 เวลา 08:21)

 

≥≥≥  ผลการปฏิบัติงานของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๕

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 03 มิถุนายน 2013 เวลา 03:27)

 

๒๗-๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ข้าราชการสนง.พศจ.พิจิตรร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานและผลิตภัณฑ์ของหน่วยอ.ปต.ดีเด่นในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร ในงานประชุมสัมมนาหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล(อ.ป.ต.)ดีเด่น ๑๖ จังหวัดหนเหนือ ณ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ต.บึงพระ อ.เมือง จ.พิษณุโลก

แก้ไขล่าสุด (วันอาทิตย์ที่ 02 มิถุนายน 2013 เวลา 08:39)

อ่านเพิ่มเติม...

 

วัดในจังหวัดพิจิตรทั้งหมด ๔๘๒ วัด มหานิกาย ๔๘๑ วัด ธรรมยุต ๑ วัด                  

            สถิติ อำเภอ ตำบล วัด พระภิกษุ สามเณร ประจำปี ๒๕๕๕ (มหานิกาย)

ที่

 

อำเภอ

 

ตำบล

 

วัด

  

รวม

 

จำนวน

 

รวม

 

พัทธสีมา

สำนักสงฆ์

ที่พักสงฆ์

พระภิกษุ

สามเณ

เมือง

๕๒

๖๒

๖๕๓

๑๖๐

๘๑๓

สากเหล็ก

๑๒

-

๒๐

๑๔๓

๑๔๖

วังทรายพูน

๑๑

๑๖

-

๒๗

๒๐๐

๒๐๕

โพธิ์ประทับช้าง

๒๐

๓๐

-

๕๐

๓๘๗

๓๙๑

ตะพานหิน

๑๐

๓๗

๑๖

๕๔

๔๓๔

๔๓๙

โพทะเล

๒๙

๔๖

๓๗๗

๑๓

๓๙๐

บึงนาราง

๑๒

๑๖

๓๒

๑๘๕

๑๙๑

บางมูลนาก

๓๗

๔๗

๔๐๑

๑๘

๔๑๙

ดงเจริญ

๑๕

๑๐

๒๖

๑๖๓

๑๐

๑๗๓

๑๐

สามง่าม

๒๐

๑๒

๔๐

๓๔๗

๓๕๓

๑๑

ทับคล้อ

๒๖

๑๗

๔๗

๓๓๒

๒๕

๓๕๗

๑๒

วชิรบารมี

 ๑๕

 ๑๔

 ๑

 ๓๐

๒๐๘

 ๒

 ๒๑๐

 

รวม 

 ๗๘

๒๘๒ 

๑๖๙ 

๓๑ 

๔๘๑ 

๓,๘๓๐ 

๒๕๗ 

๔,๐๘๗ 

 ธรรมยุต ๑ วัด  วัดป่าเขาน้อย อำเภอวังทรายพูน

ดาว์นโหลด   »»»จำนวนวัด แยกรายอำเภอในจังหวัดพิจิตร ประจำปี ๒๕๕๕

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 12 กรกฏาคม 2013 เวลา 06:54)

 

 

สถิติ อำเภอ ตำบล วัด พระภิกษุ สามเณร ประจำปี ๒๕๕๔

       ที่   

    อำเภอ                   

ตำบล                

วัด 

รวม  

จำนวน 

รวม 

 พัทธสีมา

สำนักสงฆ์ 

ที่พักสงฆ์ 

 พระภิกษุ

สามเณร 

 

เมืองพิจิตร 

๕๑

๖๒

๖๖๕

๑๗๓

๘๓๘

 ๒

สากเหล็ก

๑๔

 -

๒๐

๑๔๕

๑๔๘

 ๓

วังทรายพูน 

๑๘

๒๗

๑๖๖

๑๖๗

 ๔

โพธิ์ประทับช้าง 

๑๙

๓๑

 -

๕๐

๓๗๖

๓๗๙

 ๕

ตะพานหิน 

๓๖

๑๖

๕๓

๑๗๒

๑๖

๑๘๘

 ๖

โพทะเล 

๓๐

๑๐

๔๖

๓๖๐

๑๔

๓๗๖

 ๗

บึงนาราง 

๑๖

๓๑

๒๒๘

๒๓๑

 ๘

บางมูลนาก 

๓๗

๔๗

๓๙๔

๑๖

๔๑๐

 ๙

ดงเจริญ 

๑๒

๑๓

๒๖

๑๕๐

๑๗

๑๖๗

 ๑๐

สามง่าม 

๒๑

๑๐

๑๐

๔๑

๓๔๑

๓๔๗

 ๑๑

ทับคล้อ 

๒๖

๑๗

๔๑

๔๗๕

๓๑

๕๐๖

 ๑๒

วชริบารมี

๑๔

๑๕

๓๐

๑๘๙

๑๙๒

 

 รวม

๗๔

๒๗๑

๑๗๗

๓๒

๔๘๐

๓๖๖๑

๒๘๖

๓๙๔๗

  

   ข้อมูล/ สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดพิจิตร

 

 >> ข้อมูลจำนวนวัดแยกรายอำเภอในจังหวัดพิจิตรประจำปี ๒๕๕๔

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 21 มีนาคม 2012 เวลา 02:29)

 

  รายงานกิจกรรมพระธรรมฑูต สายที่ ๓ อำเภอโพทะเล หน่วยที่ ๑

  รายงานกิจกรรมพระธรรมฑูต สายที่ ๓ อำเภอโพทะเล หน่วยที่ ๒

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 12 กรกฏาคม 2011 เวลา 01:20)

 

ทำวัตรเย็น


โย โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ,
สวากขาโต เยนะ ภะคะวะตา ธัมโม,
สุปะฏิปันโน ยัสสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,
ตัมมะยัง ภะคะวันตัง สะธัมมัง สะสังฆัง
อิเมหิ สักกาเรหิ ยะถาระหัง อาโรปิเตหิ อะภิปูชะยามะ,
สาธุ โน ภันเต ภะคะวา สุจิระปะรินิพพุโตปิ,
ปัจฉิมาชะนะตานุกัมปะมานะสา,
อิเม สักกาเร ทุคคะตะปัณณาการะภูเต ปะฏิคคัณหาตุ.
อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ ฯ
..........อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา,
..........พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ. ( กราบ )
..........สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโธ,
..........ธัมมัง นะมัสสามิ. ( กราบ )
..........สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,
..........สังฆัง นะมามิ. ( กราบ )
(นำ) หันทะ มะยัง พุทธัสสะ ภะคะวะโต ปุพพะภาคะนะมะการัญเจวะ
.......พุทธานุสสะตินะยัญจะ กะโรมะ เส ฯ
(รับ) นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมามัมพุทธัสสะ
.......นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมามัมพุทธัสสะ
.......นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมามัมพุทธัสสะ
.......ตัง โข ปะนะ ภะคะวันตัง เอวัง กัลยาโณ กิตติสัทโท อัพภุค-
คะโต อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัม-
ปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา -
เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ ฯ
(นำ) หันทะ มะยัง พุทธาภิคีติ กะโรมะ เส ฯ
(รับ) ...........พุทธะวาระหันตะวะระตาทิคุณาภิยุตโต
.....................สุทธาภิญาณะกะรุณาหิ สะมาคะตัตโต
.....................โพเธสิ โย สุชะนะตังกะมะลังวะ สูโร
.....................วันทามะหัง ตะมะระณัง สิระสา ชิเนนทัง
 
พุทโธ โย สัพพะปาณีนัง
ปะฐะมานุสสติฏฐานัง
พุทธัสสาหัสมิ ทาโส (ทาสี) วะ....
พุทโธ ทุกขัสสะ ฆาตา จะ
พุทธัสสาหัง นิยยาเทมิ
วันทันโตหัง จะริสสามิ
นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ
พุทธัง เม วันทะมาเนนะ
สัพเพปิ อันตะระยา เม  สะระณัง เขมะมุตตะมัง
วันทามิ ตัง สิเรนะหัง
พุทโธ เม สามิกิสสะโร
วิธาตา จะ หิตัสสะ เม
สะรีรัญชีวิตัญจิทัง
พุทธัสเสวะ สุโพธิตัง
พุทโธ เม สะระณัง วะรัง
วัฑเฒยยัง สัตถุสาสะเน
ยังปุญญัง ปะสุตัง อิธะ
มาเหสุง ตัสสะ เตชะสา 

(กราบหมอบลงว่า) .......... ..........กาเยนะ วาจายะ วะเจตะสา วา
.......... .......... พุทเธ กุกัมมัง ปะกะตัง มะยายัง
.......... .......... พุทโธ ปะฏิคคัณหะตุ อัจจะ ยันตัง
.......... .......... กาลันตะเร สังวะริตุง วะพุทเธ
.......... ................. ..........(นั่งคุกเข่าว่า)
(นำ) หันทะ มะยัง ธัมมานุสสะตินะยัง กะโรมะ เส)
(รับ) สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิ-
ปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูฮีติ ฯ
(นำ) หันทะ มะยัง ธัมมาภิคีติง กะโรมะ เส ฯ
(รับ) ..........สวากขาตะตาทิคุณะโยคะวะเสนะ เสยโย
.....................โย มัคคะปากะปะริยัตติวิโมกขะเภโท
.....................ธัมโม กุโลกะปะตะนา ตะทะธาริธารี
.....................วันทามะหัง ตะมะหะรัง วะระธัมมะเมตัง 
ธัมโม โย สัพพะปาณีนัง.........
ทุติยานุสสะติฏฐานัง
ธัมมัสสาหัสมิ ทาโส วะ
ธัมโม ทุกขัสสะ ฆาตา จะ
ธัมมัสสาหัง นิยยาเทมิ
วันทันโตหัง จะริสสามิ
นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ
ธัมมัง เมวันทะมาเนนะ
สัพเพปิ อันตะรายา เม  สะระณัง เขมะมุตตะมัง
วันทามิ ตัง สิเรนะหัง
ธัมโม เม สามิกิสสะโร
วิธาตา จะ หิตัสสะ เม
สะรีรัญชีวิตัญจิทัง
ธัมมัสเสวะ สุธัมมะตัง
ธัมโม เม สะระณัง วะรัง
วัฑเฒยยัง สัตถุ สาสะเน
ยัง ปุญญัง ปะสุตัง อิธะ
มาเหสุง ตัสสะ เตชะสา 
.......... .......... ..........(หมอบกราบพูด)
.......... ..........กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา วา
.......... ..........ธัมเม กุกัมมัง ปะกะตัง มะยา ยัง
.......... ..........ธัมโม ปะฏิคคัณหะตุ อัจจะยันตัง
.......... ..........กาลันตะเร สังวะริตุง วะ ธัมเม ฯ
.......... .......... ..........(นั่งคุกเข่าว่า)
(นำ) หันทะ มะยัง สังฆานุสสะตินะยัง กะโรมะ เส)
(รับ) สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน ภะคะ-
วะโต สาวะกะสังโฆ ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ยะทิทัง จัตตาริ
ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
อายุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเนยโย อัญชะลีกะระณีโย อะนุตตะรัง
ปุญญักเขตตัง โลกัสสา ติ ฯ
(นำ) หันทะ มะยัง สังฆาภิคีติง กะโรมะ เส)
(รับ) ............สัทธัมมะโช สุปะฏิปัตติคุณาทิยุตโต
.......... ..........โยฏฐัพพิโธ อะริยะปุคคะละสังฆะเสฏโฐ
.......... ..........สีลาทิธัมมะปะวะราสะยะกายะจิตโต
.......... ..........วันทามะหัง ตะมะริยานะคะณัง สุสุทธัง 
สังโฆ โย สัพพะปาณีนัง
ตะติยานุสสะติฏฐานัง
สังฆัสสาหัสมิ ทาโส วะ
สังโฆ ทุกขัสสะ ฆาตา จะ
สังฆัสสาหัง นิยยาเทมิ
วันทันโตหัง จะริสสามิ
นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ
สังฆัง เม วันทะมาเนนะ
สัพเพปิ อันตะรายา เม ..........  สะระณัง เขมะมุตตะมัง
วันทามิ ตัง สิเรนะหัง
สังโฆ เม สามิกิสสะโร
วิธาตา จะ หิตัสสะ เม
สะรีรัญชีวิตัญจิทัง
สังฆัสโสปะฏิปันนะตัง
สังโฆ เม สะระณัง วะรัง
วัฑเฒยยัง สัตถุ สาสะเน
ยัง ปุญญัง ปะสุตัง อิธะ
มาเหสุง ตัสสะ เตชะสา ฯ
(กราบหมอบลงว่า)   กาเยนะ วาจายะ เจตะสา วา
สังเฆ กุกัมมัง ปะกะตัง มายา ยัง
สังโฆ ปะฏิคคัณหะตุ อัจจะยันตัง
กาลันตะเร สังวะริตุง วะ สังเฆ ฯ
(นั่งพับเพียบ) ...........(สตรีเล่าบ่นและสวดแปลกอย่างนี้ พุทธัสสาหัส์มิ ทาสีวะ ฯ
ธัมมัสสาหัส์มิ ทาสีวะ ฯ สังฆัสสาหัส์มิ ทาสีวะ ฯ วันทันตีหัง ฯ พุทธัง
เม วันทะมานายะ ฯ ธัมมัง เม วันทะมานายะ ฯ สังฆัง เม วันทะมานายะ
ถ้าคฤหัสถ์ทั้งบุรุษสตรีสวดมีความรังเกียจด้วยอสภาวะนิรุตินิ่ง
อยู่ บุรุษจะสวดว่า วันทะมาโน จะริสสามิ สตรีจะสวดว่า วันทะมานา
จะริสสามิ ดังนี้พร้อมกันไป ดัง คะโต คะตา ฉะนั้นก็ควร ก็แปลว่า
ไหว้อยู่เหมือนกัน)
 


 

 
บทความ อื่นๆ ...

สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น ปี๕๕                   สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่นปี ๕๕         ผลการปฏิบัติงานหน่วยอ.ป.ต.ดีเด่น                วัดส่งเสริมสุขภาพ