Get Adobe Flash player
Home ทำเนียบพระสังฆาธิการ

โครงสร้างคณะสงฆ์จังหวัด

 


 

พระศรีวิกรมมุนี
รองเจ้าคณะจังหวัดพิจิตร  วัดตะพานหิน

 

 

พระพิศาลสาธุกิจ
รองเจ้าคณะจังหวัดพิจิตร วัดบึงนาราง

พระเมธีธรรมประนาท
เจ้าคณะอำเภอเมืองพิจิตร วัดท่าหลวง

พระครูพิพัฒน์สิริมงคล
เจ้าคณะอำเภอตะพานหิน วัดทับปรูพัฒนาราม

พระปิฎกคุณาภรณ์
เจ้าคณะอำเภอทับคล้อ  วัดมงคลทับคล้อ

พระครูพิสิฐคณาภิรักษ์
เจ้าคณะอำเภอบางมูลนาก วัดชัยมงคล
พระครูพิทักษ์ธรรมวิมล
เจ้าคณะอำเภอบึงนาราง วัดวังกระสูบ
พระครูวิรุฬห์ธรรมาภิรัต
เจ้าคณะอำเภอโพทะเล  วัดทะนง

พระครูวิรุฬห์ปุญญากร
เจ้าคณะอำเภอสามง่าม วัดวังแดง

พระครูโพธิ์ธรรมานุรักษ์
เจ้าคณะอำเภอโพธิ์ประทับช้าง วัดไผ่ท่าโพธิ์ใต้

พระครูพิศาลธรรมวุฒิ
เจ้าคณะอำเภอวชิรบารมี  วัดหนองสะเดา

พระครูพิเชฎฐ์อรรถกิจ
เจ้าคณะอำเภอสากเหล็ก วัดวังอ้อ
พระครูสิริสุตโสภณ
เจ้าคณะอำเภอดงเจริญ วัดสำนักขุนเณร

พระครูพิบูลประชานาท

เจ้าคณะอำเภอวังทรายพูน วัดยางคอยเกลือ


 

สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                                    สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                   ผลการปฏิบัติงานหน่วยอ.ป.ต.ดีเด่น                          วัดส่งเสริมสุขภาพ                                   วัดเขารูปช้าง