Get Adobe Flash player
Home แบบฟอร์ม เอกสาร

กลุ่มอำนวยการฯ

แบบการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ระเบียบการเบิกจ่ายนิตยภัต

แนวทางปฏิบัติการขอรรับเงินนิตยภัต

เอกสารการขอรับเงินนัตยภัต

บัญชีอัตรานิตยภัตเมย.๕๔

แบบคำขอรับนิตยภัตผ่านธนาคาร

มติการจัดหาเว็บเข้ากองทุน"ทุนวัดช่วยวัด"

แบบสรุปบัญชีรายรับ รายจ่าย ของวัดประจำปีงบประมาณ๒๕๕๘

แบบรายงานการบรรจุพระสังฆาธิการ พระเลขานุการ

แบบรางานการพ้นจากตำแหน่งของสมณศักดิ์ พระสังฆาธิการหรือ พระเลขานุการ

กลุ่มพุทธศาสนศึกษาฯ

 

  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
๑.แบบขอจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด
๒.ระเบียบจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรมประจำจังหวัด
๓.ขั้นตอนการจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรม
๔.แบบรายงานสำนักปฏิบัติธรม
๕.แบบรายงานการบรรจุและการพ้นจากตำแหน่งของพระสังฆาธิการ
๖.แนวทางและขั้นตอนการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในการใหข้าราชการ
เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างของหน่วยงานภาครัฐที่เป็นสตรีไปถือศีลและปฏิบัติธรรม
๗.หนังสือรับรองการเข้าถือศีลปฏิบัติธรม
๘.ใบสมัครการเข้าถือศีลปฏิบัติธรรม

กลุ่มพุทธศาสนสถานและศาสนสมบัติ

 ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

        แบบขออนุญาตตั้งวัด
       แบบขออนุญาตสร้างวัด 
       แบบฟอร์มขอใช้ที่ดินราชการเพื่อสร้างวัด
       แบบฟอร์มหนังสือสัญญาตกลงยกที่ให้สร้างวัด
       หนังสือยินยอม
       แบบขอวิสุงคามสีมา
       แบบขอรับเงินอุดหนุนบูรณะปฏิสังขรณ์วัดทั่วไป
        แบบวัดประสบวินาศภัย
        แบบรายงานขอเป็นอุทยานการศึกษาในวัด
        แบบรายงานขอเป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง
        แบบรายงานผลการพัฒนาวัดประกอบเรื่องขอเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น
        หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาวัดพัฒนาตัวอย่าง

สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                                    สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                   ผลการปฏิบัติงานหน่วยอ.ป.ต.ดีเด่น                          วัดส่งเสริมสุขภาพ                                   วัดเขารูปช้าง