Get Adobe Flash player
Home แบบฟอร์ม เอกสาร

แบบการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ระเบียบการเบิกจ่ายนิตยภัต

แนวทางปฏิบัติการขอรรับเงินนิตยภัต

เอกสารการขอรับเงินนัตยภัต

บัญชีอัตรานิตยภัตเมย.๕๔

แบบคำขอรับนิตยภัตผ่านธนาคาร

มติการจัดหาเว็บเข้ากองทุน"ทุนวัดช่วยวัด"

แบบสรุปบัญชีรายรับ รายจ่าย ของวัดประจำปี

แบบรายงานการบรรจุพระสังฆาธิการ พระเลขานุการ

แบบรางานการพ้นจากตำแหน่งของสมณศักดิ์ พระสังฆาธิการหรือ พระเลขานุการ

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
๑.แบบขอจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด
๒.ระเบียบจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรมประจำจังหวัด
๓.ขั้นตอนการจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรม
๔.แบบรายงานสำนักปฏิบัติธรม
๕.แบบรายงานการบรรจุและการพ้นจากตำแหน่งของพระสังฆาธิการ
๖.แนวทางและขั้นตอนการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในการใหข้าราชการ
เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างของหน่วยงานภาครัฐที่เป็นสตรีไปถือศีลและปฏิบัติธรรม
๗.หนังสือรับรองการเข้าถือศีลปฏิบัติธรม
๘.ใบสมัครการเข้าถือศีลปฏิบัติธรรม

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

 

แบบขออนุญาตตั้งวัด
แบบขออนุญาตสร้างวัด
แบบฟอร์มขอใช้ที่ดินราชการเพื่อสร้างวัด
แบบฟอร์มหนังสือสัญญาตกลงยกที่ให้สร้างวัด
หนังสือยินยอม
แบบขอวิสุงคามสีมา
แบบขอรับเงินอุดหนุนบูรณะปฏิสังขรณ์วัดทั่วไป
แบบวัดประสบวินาศภัย
แบบรายงานขอเป็นอุทยานการศึกษาในวัด
แบบรายงานขอเป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง
แบบรายงานผลการพัฒนาวัดประกอบเรื่องขอเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น
หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาวัดพัฒนาตัวอย่าง

สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                                    สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                   ผลการปฏิบัติงานหน่วยอ.ป.ต.ดีเด่น                          วัดส่งเสริมสุขภาพ                                   วัดเขารูปช้าง