Get Adobe Flash player
Home ระเบียบและกฎข้อบังคับ

ระเบียบและกฎข้อบังคับ

 

   พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.๒๕๐๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์(ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๓๕

   พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.๒๕๕๑

กฎกระทรวง

    กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๙

 

ระเบียบ

    ระเบียบมหาเถรสมาคมว่าด้วยการตั้งหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล พ.ศ.๒๕๔๖

    ระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินนิตยภัต พ.ศ.๒๕๕๑

    ระเบียบว่าด้วยการแผยแผ่พระพุทธศาสนา พ.ศ.๒๕๕๐

     ระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติว่าด้วยการจัดทำทะเบียนวัดในพระพุทธศาสนาพ.ศ.๒๕๕๒ 

     ระเบียบว่าด้วยการยกที่ดินอาคาร ให้วัดให้เป็นศาสนสมบัติกลาง พ.ศ.๒๕๕๒

     ระเบียบมหาเถรสมาคมว่าด้วยการจัดงานวัด พ.ศ.๒๕๓๗

         

ประกาศ

          ประกาศมหาเถรสมาคม ว่าด้วยโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓

พระราชบัญญัติ

สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                                    สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                   ผลการปฏิบัติงานหน่วยอ.ป.ต.ดีเด่น                          วัดส่งเสริมสุขภาพ                                   วัดเขารูปช้าง