Get Adobe Flash player
Home คู่มือสำหรับประชาชน

คู่มือสำหรับประชาชน

กรอบผังกระบวนงานสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร

การขอเช่าท่ี่ดิน/อาคารของวัดร้างและศาสนสมบัติกลางส่วนภูมิภาค(รายปี/3ปี)
กรณีเช่าเพื่ออยู่อาศัยเนื้องที่ไม่เกิน100 ตารางวาหรือการเช่าทำเกษตรกรรมเนื้อที่ไม่เกิน 2 ไร่

การต่อสัญญาเช่าที่ดิน/อาคารของวัดร้างและศาสนสมบัติกลางส่วนภูมิภาค(รายปี/3ปี)

กรณีเช่าเพื่ออยู่อาศัยเนื่อที่ไม่เกิน100 ตารางวาหรือการเช่าทำเกษตรกรรมเนื้อที่ไม่เกิน 2 ไร่

การขอหนังสือรับรองต่ออายุวีซ่าสำหรับพระภิกษุสามเณรและแม่ชี

คู่มือการดูแลและการจัดการศาสนสมบัติวัด

คู่มือไวยาวัจกร

คู่มือหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล

สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                                    สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                   ผลการปฏิบัติงานหน่วยอ.ป.ต.ดีเด่น                          วัดส่งเสริมสุขภาพ                                   วัดเขารูปช้าง