Get Adobe Flash player
Home บุคลากร

อัตรากำลัง


 

บุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร

นายบรรณกิจ  ลือยศ

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร


นางฉันทณา  แสงุสุวรรณถาวร
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ


กลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์

กลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ

นางวิไล  วัลลิภากร
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์
นางอริยา เศรษฐเสถียร
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ

นางพรนภา  ช่วงไกล
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางเพลิน  บัวคำ
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

นายวสันต์  สังข์ศิลป์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวปวีณินทร์  สุดสวาสดิ์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

นายธรณินทร์  รักษ์ธนบดี
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นางสาววิภาวดี สีตนไชย
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

 

นางพัชรี  รุ่งอินทร์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(ว่าง)

นางสาวสาวิตรี  ชาวนาวิก
แม่บ้าน
นายคำรณ ยาอ่อน
พนักงานขับรถ

รวมพลังคนไทยไม่โกง

สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                                    สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                   ผลการปฏิบัติงานหน่วยอ.ป.ต.ดีเด่น                          วัดส่งเสริมสุขภาพ                                   วัดเขารูปช้าง