Get Adobe Flash player
Home บุคลากร

อัตรากำลัง


 

บุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร

นายบรรณกิจ  ลือยศ

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร


 

กลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์

กลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ

นางฉันทณา  แสงสุวรรณถาวร
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเสษ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์
นางอริยา เศรษฐเสถียร
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ

นางพรนภา  ช่วงไกล
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางเพลิน  บัวคำ
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

นายวสันต์  สังข์ศิลป์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวปวีณินทร์  สุดสวาสดิ์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

นางพัชรี  รุ่งอินทร์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาววิภาวดี สีตนไชย
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

นางวีรยา  ติดยงค์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นายธรณินทร์  รักษ์ธนบดี
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

 

นางสาวสาวิตรี  ชาวนาวิก
แม่บ้าน
นายสุเทพ  นาควิจิตร
พนักงานขับรถ

สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                                    สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                   ผลการปฏิบัติงานหน่วยอ.ป.ต.ดีเด่น                          วัดส่งเสริมสุขภาพ                                   วัดเขารูปช้าง