Get Adobe Flash player
Home บุคลากร

อัตรากำลัง

บุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร

 

กลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์

กลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ

นางสาวอนันยา  เจียมศรีพงษ์
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์
นางศันสนีย์  นิ่มนวล
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ

นางพรนภา  ช่วงไกล
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางวิไล  วัลลิภากร
นักวิชาการศาสนาชำนาญการนายอัศวิน  จูเกษม
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสาวปวีณินทร์  สุดสวาสดิ์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายวสันต์  สังข์ศิลป์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

นางเพลิน  บัวคำ
นักวิชาการศาสนาชำนาญาร
นางสาววิภาวดี สีตนไชย
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางพัชรี  รุ่งอินทร์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวอรพิน สุภา
แม่บ้าน
นายกิตติพงษ์  ชาตะรูป
พนักงานขับรถ

สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                                    สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                   ผลการปฏิบัติงานหน่วยอ.ป.ต.ดีเด่น                          วัดส่งเสริมสุขภาพ                                   วัดเขารูปช้าง