Get Adobe Flash player
Home บุคลากร

อัตรากำลัง

บุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร

 

กลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์

กลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์
นางวิไล  วัลลิภากร
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ

นางพรนภา  ช่วงไกล
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางอริยา เศรษฐเสถียร
นักวิชาการศาสนาชำนาญการนางเพลิน  บัวคำ
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวปวีณินทร์  สุดสวาสดิ์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายวสันต์  สังข์ศิลป์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

นักวิชาการศาสนาชำนาญการ(ว่าง)
นางสาววิภาวดี สีตนไชย
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางพัชรี  รุ่งอินทร์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน(ว่าง)
นายคำรณ  ยาอ่อน
พนักงานขับรถ
นางสาวิตรี  ชาวนาวิก
แม่บ้าน

สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                                    สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                   ผลการปฏิบัติงานหน่วยอ.ป.ต.ดีเด่น                          วัดส่งเสริมสุขภาพ                                   วัดเขารูปช้าง