Get Adobe Flash player
Home วิสัยทัศน์พันธกิจ

วิสัยทัศน์พันธกิจ

 

 

วิสัยทัศน์สำนักงาน
                    คุ้มครองและสนองงานคณะสงฆ์ ให้พระพุทธศาสนาเจริญมั่นคง ประชาชนสามารถนำหลักธรรมมาพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน และให้เกิดสันติสุขแก่สังคม
พันธกิจ

                    ๑. ทำนุ บำรุงดูแลรักษาและส่งเสริม สนับสนุน กิจการพระพุทธศาสนาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ

                    ๒.พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถเข้าใจ มีวิสัยทัศน์ มีทักษะ มีความชำนาญ และมีความเชี่ยวชาญ ในการใช้และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารกิจการพระพุทธศาสนา

                    ๓. จัดหาและพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ สำหรับการบริหารจัดการ การสนองงานคณะสงฆ์ รวมทั้งการให้บริการประชาชน

                    ๔. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานเสนอต่อนายกรัฐมนตรี      สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติคณะสงฆ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

                    ๕.ส่งเสริม สนับสนุน และประสานการใช้ทรัพยากรร่วมกัน

                    ๖. ดำเนินภารกิจอื่นที่เกี่ยวข้องทางพระพุทธศาสนา

 ยุทธศาสตร์สำนักงาน

                  ๑.สนับสนุนให้สังคมใช้กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาปรับปรุงสภาพสังคม

                  ๒.ส่งเสริมสนับสนุนให้วัดเป็นศูนย์กลางทางสังคม

                  ๓.พัฒนาศาสนทายาทให้มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดีงาม

วิสัยทัศน์พันธกิจยุทธศาสตร์ ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
วิสัยทัศน์
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนพระพุทธศาสนาให้มีความมั่นคงยั่งยืน และสังคมมีความสุขด้วยหลักพุทธธรรม
พันธกิจ
๑) เสริมสร้างให้สถาบันและกิจการทางพระพุทธศาสนามีความมั่นคงยั่งยืน
๒) สนับสนุนส่งเสริมและจัดการการศึกษาสงฆ์ และการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาให้มีความรู้คู่คุณธรรม
๓) จัดการศึกษาสงฆ์เพื่อผลิต และพัฒนาศาสนทายาทที่เปี่ยมปัญญาพุทธธรรมเผยแผ่ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญงอกงาม และร่วมสร้างสังคมพุทธธรรมที่มีความเข้มแข็ง
๔) ดำเนินการให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนาโลก
๕) พัฒนาการดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติให้เป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและสังคม
ยุทธศาสตร์ :  เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามพันธกิจ จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์ ๖ ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างเอกภาพให้กับสถาบันและกิจการทางพระพุทธศาสนาอย่างเป็นระบบ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมการพัฒนาระบบการศึกษาสงฆ์ และการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างเป็นระบบและครบวงจร
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับศาสนทายาท
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเสริมสร้างศักยภาพให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนาโลก                  
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนานโยบายและเสริมสร้างศักยภาพระบบบริหารจัดการศาสนสมบัติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติให้เป็นมืออาชีพ

 วิสัยทัศน์จังหวัดพิจิตร

แหล่งผลิตข้าวคุณภาพ สินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน   ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

พันธกิจ

 ๑.จัดการทรัพยากรน้ำและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน
 ๒.เพิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและพัฒนาขีดความสามารถ/เพิ่มความเข้มแข็งให้เกษตรกร
 ๓.เสริมสร้างระบบเศรษฐกิจของจังหวัดให้มีเสถียรภาพและเป็นธรรม
 ๔.เสริมสร้างสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ ชุมชนเข้มแข็งเป็นสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
 ๕.พัฒนาองค์กรและเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรควบคู่กับการส่งเสริม กระบวนการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการภาคประชาสังคมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด   

ประเด็นยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ บริหารจัดการน้ำและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันภาคการเกษตรและสินค้าข้าว
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ แก้ปัญหาและมุ่งพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาองค์กรและบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ สร้างความพร้อมของจังหวัดเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                                    สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                   ผลการปฏิบัติงานหน่วยอ.ป.ต.ดีเด่น                          วัดส่งเสริมสุขภาพ                                   วัดเขารูปช้าง