Get Adobe Flash player
Home ข่าวกิจกรรมสำนักพุทธ โครงการขับเคลื่อนและขยายผลการพัฒนาหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลจังหวัดพิจิตร

โครงการขับเคลื่อนและขยายผลการพัฒนาหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลจังหวัดพิจิตร

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐น.โครงการขับเคลื่อนและขยายผลการพัฒนาหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลจังหวัดพิจิตร อปต.วัดดงตะขบเป็นศูนย์กลางการพัฒนาหน่วย อบต.พื้นที่อำเภอตะพานหิน จ.พิจิตร  ณ วัดดงตะขบ อ.ตะพานหิน กลุ่มเป้าหมาย ประธานหน่วย อปอ. ๑๒ หน่วย และ ประธานหน่วย อปต. อำเภอตะพานหิน ๑๒ หน่วย ประธานหน่วย อปต.ดีเด่น ปี ๒๕๖๒ อีก ๒๐ หน่วย ประธานในพิธี เจ้าคณะจังหวัด พระวิทยากรนำของหัวหน้าณะติดตามหนเหนือ พระมหาไกรสร โชติปญโญ

 

สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                                    สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                   ผลการปฏิบัติงานหน่วยอ.ป.ต.ดีเด่น                          วัดส่งเสริมสุขภาพ                                   วัดเขารูปช้าง