Get Adobe Flash player
Home หมู่บ้านรักษาศีล๕ ประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข

ประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข

 

วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น..นายบรรณกิจ ลือยศ   ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตรพร้อมด้วย นางอริยา เศรษฐเสถียร หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ ร่วมประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข ณ ที่ว่าการอำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

งานกิจการทางพระพุทธศาสนาและประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา แก่หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในที่ประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ณ ที่ว่าการอำเภอ โพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร  ที่ว่าการอำเภอวังทรายพูน  จังหวัดพิจิตร

สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                                    สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                   ผลการปฏิบัติงานหน่วยอ.ป.ต.ดีเด่น                          วัดส่งเสริมสุขภาพ                                   วัดเขารูปช้าง