Get Adobe Flash player
Home ข่าวกิจกรรมสำนักพุทธ งานนมัสการหลวงพ่อเพชรและสมโภชเมืองพิจิตร ประจำปี ๒๕๖๓

งานนมัสการหลวงพ่อเพชรและสมโภชเมืองพิจิตร ประจำปี ๒๕๖๓

วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๖.๓๐ น. วัดท่าหลวง พระอารามหลวง ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการฯ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร จัดพิธีบวงสรวงบูชาหลวงพ่อเพชร พระมหาเถราจารย์ อดีตเจ้าอาวาสวัดท่าหลวง เทพเทวารักษาเมืองพิจิตรและพิธีเจริญพระพุทธมนต์เปิดงานนมัสการหลวงพ่อเพชรและสมโภชเมืองพิจิตร ประจำปี ๒๕๖๓

ในการนี้ได้รับความเมตตาจากท่านเจ้าคุณพระราชสิทธิเวที ดร. รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดท่าหลวง พระอารามหลวง เจ้าคณะจังหวัดพิจิตร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพิจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร นายกเหล่ากาชาด หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน ร่วมด้วยนายบรรณกิจ ลือยศ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร และข้าราชการในสังกัด พร้อมด้วยประชาชนชาวจังหวัดพิจิตร ร่วมพิธีฯในครั้งนี้ ณ บริเวณหน้าพระอุโบสถวัดท่าหลวง พระอารามหลวง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

เวลา ๑๗.๐๐น.จังหวัดพิจิตรและวัดท่าหลวงพระอารามหลวง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร เลขานุการคณะกรรมการอำนวยการจัดงานนมัสการหลวงพ่อเพชรและสมโภชเมืองพิจิตร ประจำปี ๒๕๖๓ จัดพิธีถวายพานบัวพุทธบูชา งานนมัสการหลวงพ่อเพชรและสมโภชเมืองพิจิตร ประจำปี ๒๕๖๓ ในการนี้ นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพิจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน ร่วมด้วยนายบรรณกิจ ลือยศ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด และประชาชนชาวจังหวัดพิจิตร การนี้นายณรงค์ศักดิ์ หอมมาลัย ปลัดจังหวัดพิจิตร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานฯ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร กล่าวเปิดงานนมัสกสรหลวงพ่อเพชรและสมโภชเมืองพิจิตร ประจำปี ๒๕๖๓ และนำกล่าวคำถวายพานบัวแด่องค์หลวงพ่อเพชร ภายในงานมีขบวนแห่พานบัวด้วยรถบุปพชาติจากทั้ง ๑๒ อำเภอ 3 เทศบาล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชมการแสดงนาฏลีลาบูชาหลวงพ่อเพชร ของเหล่าสาวิกา กว่า ๖๐๐ คน ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร นำหัวหน้าหน่วยงานถวายพานบัวพุทธบูชาหน้าองค์หลวงพ่อเพชรในพระอุโบสถ วัดท่าหลวง พระอารามหลวง พร้อมกันนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร และหัวหน้าส่วนราชการ เยี่ยมชมตลาดแสดงสินค้าของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.) ของแต่ละอำเภอ ที่จัดบูทในงานนมัสการหลวงพ่อเพชรฯ ณ วัดท่าหลวง พระอารามหลวง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                                    สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                   ผลการปฏิบัติงานหน่วยอ.ป.ต.ดีเด่น                          วัดส่งเสริมสุขภาพ                                   วัดเขารูปช้าง