Get Adobe Flash player
Home ข่าวกิจกรรมสำนักพุทธ นิเทศติดตามการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม

นิเทศติดตามการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม

วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐น.นายบรรณกิจ ลือยศ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร และข้าราชการในสังกัด ออกนิเทศติดตามการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม ณ สำนักศาสนศึกษาอำเภอโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง และวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. สำนักศาสนศึกษาอำเภอเมืองพิจิตร วัดดงชะพลู ตำบลคลองคะเชนทร์ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร โดยมีพระครูวิกรมสมาธิวัตร วิ. จอ.โพธิ์ประทับช้าง เลขานุการจอ./จต.และครูสอนนักธรรม ๑๐รูป/ผู้เรียน ๑๐๙รูป. - จัดการเรียนการสอนนักธรรมชั้นตรี โท เอก ทุกวันเสาร์ของเดือนในพรรษาต่อเนื่องทุกปี

อำเภอเมืองพิจิตร โดยมีท่านเจ้าคุณพระเมธีธรรมประนาท เจ้าคณะอำเภอเมืองพิจิตร พระครูวิภัชธรรมโสภิต รองเจ้าคณะอำเภอเมืองพิจิตร เจ้าสำนักฯ พร้อมด้วยเลขานุการเจ้าคณะอำเภอ/เจ้าคณะตำบลและครูสอนนักธรรม ๘ รูป/ผู้เรียน ๓๐๖ รูป.

- จัดการเรียนการสอนนักธรรมชั้นตรี โท เอก ทุกวันพุธ ในพรรษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อยู่ในระดับดี - ขาดหนังสือเรียน สมุด ปากกา และน้ำปานะ และงบประมาณสนับสนุน -คณะศรัทธาสับเปลี่ยนนำภัตตาหารมาถวายทุกครั้ง

สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                                    สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                   ผลการปฏิบัติงานหน่วยอ.ป.ต.ดีเด่น                          วัดส่งเสริมสุขภาพ                                   วัดเขารูปช้าง