Get Adobe Flash player
Home ข่าวกิจกรรมสำนักพุทธ สัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒

สัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒

๑๖  กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ น.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตรและคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร จัดพิธีทำบุญตักบาตร ในงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ ในการนี้ได้รับความเมตตาจากท่านเจ้าคุณพระราชสิทธิเวที ดร. รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดท่าหลวง พระอารามหลวง เจ้าคณะจังหวัดพิจิตร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายสมศักดิ์ จันทรสมบัติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ประธานฝ่ายฆราวาส

พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน ร่วมด้วยนายบรรณกิจ ลือยศ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร และข้าราชการในสังกัด พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดพิจิตร ร่วมกันตักบาตรวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ถวายเทียนพรรษา และหล่อเทียนพรรษา ณ ศาลาการเปรียญวัดท่าหลวง พระอารามหลวง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

เวลา ๐๙.๐๐ น.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตรและคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เป็นพุทธบูชาในงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ ในการนี้ได้รับความเมตตาจากท่านเจ้าคุณพระราชสิทธิเวที ดร. รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดท่าหลวง พระอารามหลวง เจ้าคณะจังหวัดพิจิตร นำสามเณรวัดท่าหลวง พระอารามหลวง พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร ร่วมปลูกต้นไม้ ณ บริเวณวิทยาลัยสงฆ์พิจิตร ตำบลบ้านบุ่ง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

เวลา ๑๑.๐๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตรนำโดยนายบรรณกิจ ลือยศ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมกันถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ในงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ ณ วัดบ้านบุ่ง ตำบลบ้านบุ่ง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

เวลา ๑๙.๐๐ น สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร และคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร จัดพิธีเวียนเทียน ในงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ ในการนี้ได้รับความเมตตาจากท่านเจ้าคุณพระราชสิทธิเวที ดร. รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดท่าหลวง พระอารามหลวง เจ้าคณะจังหวัดพิจิตร ให้ความเมตตาเป็นประธานสงฆ์ นายสมศักดิ์ จันทรสมบัติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน พ่อค้า ประชาชนพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดพิจิตร ร่วมเวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา แสดงตนเป็นพุทธมามกะ ในการนี้ นายบรรณกิจ ลือยศ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมกันประปฏิบัติหน้าที่ศาสนพิธีการและศาสนพิธีกร และภายในงานยังมีการประกวดการบรรยายธรรม "วันอาสาฬหบูชา" วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา พร้อมการแสดงนิทรรศการ งานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ ณ วัดท่าหลวง พระอารามหลวง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                                    สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                   ผลการปฏิบัติงานหน่วยอ.ป.ต.ดีเด่น                          วัดส่งเสริมสุขภาพ                                   วัดเขารูปช้าง