Get Adobe Flash player
Home ข่าวกิจกรรมสำนักพุทธ โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข จังหวัดพิจิตร

โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข จังหวัดพิจิตร

วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น.จังหวัดพิจิตร คณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร ร่วมกับวัดหัวดง ตำบลหัวดง อำเภอเมืองพิจิตร จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประกอบไปด้วยคณะพระสังฆาธิการทุกระดับชั้น รวมถึงเจ้าอาวาสวัดทุกวัด จำนวน ๔๖๙ วัด

หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือดำเนินโครงการฯร่วมกันกับคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร ภาคส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของจังหวัดพิจิตร ในการนี้ได้รับความเมตตาจากท่านเจ้าคุณพระราชสิทธิเวที ดร. เจ้าคณะจังหวัดพิจิตร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ กล่าวเปิดประชุมพร้อมให้โอวาทการดำเนินงานการขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ของจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยวิทยากรจาก สสส. นางจุทาภรณ์ นันทจินดา รองผู้จัดการโครงการฯ มาอธิบายถึงแนวทาง ขั้นตอน และวิธีการดำเนินงาน ในการขับเคลื่อนโครงการฯ พัฒนาวัดด้วยองค์ความรู้ ๕ ส. ในที่ประชุม ร่วมด้วยนายบรรณกิจ ลือยศ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร และข้าราชการในสังกัด ร่วมปฏิบัติหน้าที่และสนองงานคณะสงฆ์ในการประชุมครั้งนี้ ณ ศาลาการเปรียญวัดหัวดง ตำบลหัวดง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                                    สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                   ผลการปฏิบัติงานหน่วยอ.ป.ต.ดีเด่น                          วัดส่งเสริมสุขภาพ                                   วัดเขารูปช้าง