Get Adobe Flash player
Home ข่าวกิจกรรมสำนักพุทธ โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจแผนแม่บทการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมให้แก่บุคคลากรและเครือข่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจแผนแม่บทการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมให้แก่บุคคลากรและเครือข่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๑๓  กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร จัดอบรมโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจแผนแม่บทการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมให้แก่บุคลากรและเครือข่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยพระราชสิทธิเวที ดร.เจ้าคณะจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

นายอัครชัย ได้ผลธัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตรกล่าวงถวายรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการอบรมโครงการในครั้งนี้มีพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ พระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอ เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร คณะครูโรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยา ร่วมทั้งสิ้น ๕๐ รูป/คน  ร่วมรับฟังการบรรยายให้หัวข้อการขับเคลื่อนคุณธรรมตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่๑ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๔) บรรยายเรื่องการพัฒนาสังคมคุณธรรมตามหลักธรรมทางศาสนาและการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการบรรยายหัวข้อเรื่องการถอดรหัสปัญหาที่อยากแก้ความดีที่อยากทำ วิทยากรโดย ทันตแพทย์ไพรัช กาวประเสริฐ ณ โรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยา วัดท่าหลวงพระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                                    สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                   ผลการปฏิบัติงานหน่วยอ.ป.ต.ดีเด่น                          วัดส่งเสริมสุขภาพ                                   วัดเขารูปช้าง