Get Adobe Flash player
Home ข่าวกิจกรรมสำนักพุทธ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมจังหวัดพิจิตร

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมจังหวัดพิจิตร

๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น.นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากภาคเหนือ จังหวัดพิจิตร ในการนี้ นายจิรวิทย์ นิยมธรรม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และ นายอัครชัย ได้ผลธัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร ได้นำเสนอโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุขพร้อมช่วยสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน โดยใช้หลักธรรมตามพระพุทธศาสนา ร่วมเสริมสร้างคุณธรรม พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา ต่อที่ประชุม

และ นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ เยี่ยมชมการจัดนิทรรศการแสดงผลงานด้านวิชาการของสามเณรโรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยาโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ ณ โรงแรมมีพรสวรรค์ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร เวลา๑๔.๐๐ น. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง โครงการเพิ่มศักยภาพหมู่บ้านและชุมชนเพื่อความเข็มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐณ สถาบันการเงินชุมชนวัดหลวง ตำบลท่าบัว อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตรในการนี้ ท่านเจ้าคุณพระราชสิทธิเวที ดร. เจ้าคณะจังหวัดพิจิตร และนายจิรวิทย์ นิยมธรรม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วยนายอัครชัย ได้ผลธัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร และเจ้าหน้าที่สำนักงานได้ต้อนรับคณะท่านรัฐมนตรี นายสุวพันธ์ุ ตันยุวรรธนะ เยี่ยมชมนิทรรศการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของวัดดงตะขบ โครงการส่งเสริมสุขภาวะสงฆ์ ของคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข พร้อมช่วยสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน โดยใช้หลักธรรมตามพระพุทธศาสนา ร่วมเสริมสร้างคุณธรรม พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกให้กับคณะท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ณ สถาบันการเงินชุมชนวัดหลวง ตำบลท่าบัว  อำเภอ โพทะเล จังหวัดพิจิตร และ เวลา ๑๗.๐๐ น. คณะท่านรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่มอบนโยบาย และเยี่ยมโครงการแหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำแก้มลิงทุ่งคลองคันณ กองทุนหมู่บ้านหัวดง ตำบลหัวดง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                                    สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                   ผลการปฏิบัติงานหน่วยอ.ป.ต.ดีเด่น                          วัดส่งเสริมสุขภาพ                                   วัดเขารูปช้าง