Get Adobe Flash player
Home ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี


เดือนตุลาคม 2562-มีนาคม 2563

เดือนกันยายน 2561

เดือนสิงหาคม 2561

เดือนกรกฎาคม 2561

เดือนมิถุนายน 2561

เดือนพฤษภาคม 2561

เดือนเมษายน 2561

เดือนมีนาคม 2561

เดือนกุมภาพันธ์ 2561

เดือนมกราคม 2561

เดือนธันวาคม 2560

เดือนพฤศจิกายน 2560

เดือนตุลาคม 2560

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน EB3
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบปร่ะเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน EB4

สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                                    สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                   ผลการปฏิบัติงานหน่วยอ.ป.ต.ดีเด่น                          วัดส่งเสริมสุขภาพ                                   วัดเขารูปช้าง