Get Adobe Flash player
Home จำนวนวัด พระภิกษุ สามเณร ข้อมูล พระภิกษุ สามเณรจังหวัดพิจิตร ประจำปี๒๕๕๙

ข้อมูล พระภิกษุ สามเณรจังหวัดพิจิตร ประจำปี๒๕๕๙

สรุปข้อมูลจำนวนวัดของจังหวัดพิิจิตร

ลำดับที่

อำเภอ

จำนวน(วัด)

วิสุงคามสีมา(วัด)

ยังไม่วิสุงคามสีมา(วัด)

1

เมืองพิจิตร

60

51

9

2

โพธิ์ประทับช้าง

51

21

30

3

ตะพานหิน

52

37

15

4

บางมูลนาก

48

37

11

5

สามง่าม

33

20

13

6

ทับคล้อ

44

27

17

7

โพทะเล

42

29

13

8

วังทรายพูน

29

14

15

9

สากเหล็ก

20

9

11

10

บึงนาราง

29

13

16

11

ดงเจริญ

26

14

12

12

วชิรบารมี

29

15

14

รวมวัดที่ถูกต้อง

465

285

180

ที่พักสงฆ์

36

รวมทั้งหมด

501

 

 

ข้อมูลวัดในจังหวัดพิจิตร แยกรายอำเภอ

สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                                    สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                   ผลการปฏิบัติงานหน่วยอ.ป.ต.ดีเด่น                          วัดส่งเสริมสุขภาพ                                   วัดเขารูปช้าง