Get Adobe Flash player
Home ข่าวกิจกรรมสำนักพุทธ การประชุมพระสังฆาธิการระดับจังหวัด

การประชุมพระสังฆาธิการระดับจังหวัด

๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ พระเดชพระคุณพระธรรมรัตนดิลก เจ้าคณะภาค ๔ เป็นประธานเปิดประชุมพระสังฆาธิการระดับจังหวัด ตามมติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๔๓/๒๕๔๖ คณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร ภาค ๔ หนเหนือ ณ วัดบึงนาราง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี บรรยายถวายความรู้ในเรื่อง ยุทธศาสตร์การบริหารงานคณะสงฆ์ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ ให้กับพระสังฆาธิการ นายประพันธ์ ตั้นวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร บรรยายถวายความรู้ให้กับพระสังฆาธิการในหัวข้อเรื่อง งานพระธรรมทูตและการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓ ในการประชุมพระสังฆาธิการระดับจังหวัด

รวมพลังคนไทยไม่โกง

สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                                    สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                   ผลการปฏิบัติงานหน่วยอ.ป.ต.ดีเด่น                          วัดส่งเสริมสุขภาพ                                   วัดเขารูปช้าง