Get Adobe Flash player
Home ข่าวกิจกรรมสำนักพุทธ โครงการบรรพชาอุปสมบท ๗๗๐ รูป เฉลิมพระเกียรติฯ

โครงการบรรพชาอุปสมบท ๗๗๐ รูป เฉลิมพระเกียรติฯ

๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร  เป็นประธาน ในพิธีโครงการบรรพชาอุปสมบท ๗๗๐ รูป เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙

และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินาถ  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  ๗  รอบ  ๑๒  สิงหาคม  ๒๕๕๙      ณ ศาลาการเปรียญวัดท่าบัวทอง  อำเภอโพธิ์ประทับช้าง  จังหวัดพิจิตร มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน ๑๐ รายโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายความจงรักภักดีแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ เพื่อสนับสนุนให้ผู้อุปสมบทได้มีการศึกษาพระธรรมวินัย  และปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนอย่างถูกต้องเพื่อเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่สังคมไทย

รวมพลังคนไทยไม่โกง

สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                                    สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                   ผลการปฏิบัติงานหน่วยอ.ป.ต.ดีเด่น                          วัดส่งเสริมสุขภาพ                                   วัดเขารูปช้าง