Get Adobe Flash player
Home ข่าว ข่าวเบิกเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนนิตยภัต

เงินอุดหนุนนิตยภัต

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตรขอให้พระสังฆาธิการที่ยังไม่ได้ส่งแบบคำขอรับเงินผ่านธนาคารพร้อมสำเนาสมุดเงินฝากธนาคาร ดังนี้ อำเภอทับคล้อ จำนวน ๕ รูป  อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จำนวน ๑ รูป อำเภอวังทรายพูน จำนวน ๕ รูป (ดังบัญชีรายชื่อที่แนบ)

รายชื่อพระสังฆาธิการที่ยังมัยได้ส่งแบบคำขอรับนิตยภัต

แบบคำขอนิตยภัตผ่านธาคาร

สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                                    สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                   ผลการปฏิบัติงานหน่วยอ.ป.ต.ดีเด่น                          วัดส่งเสริมสุขภาพ                                   วัดเขารูปช้าง