Get Adobe Flash player
Home ผู้บริหาร ภารกิจผู้บริหารประจำปีงบประมาณ๒๕๕๙

ภารกิจผู้บริหารประจำปีงบประมาณ๒๕๕๙

Article Index
ภารกิจผู้บริหารประจำปีงบประมาณ๒๕๕๙
เดือนมกราคม ๒๕๕๙
ทุกหน้า

                                                                        เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

วันที่
เวลา
เรื่อง
สถานที่
๒กพ.๕๙
๐๙.๓๐น.
ประชุมอนุกรรมการ
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร
๔กพ.๕๙
๐๘.๐๐น.
ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการคลองสวย
บ้านห้วยไร่ อำเภอสามง่าม
๘กพ.๕๙
๐๙.๓๐น.
ประชุมเรื่องการชี้แนวทาง
ณ ห้องpoc ศาลากลางจังหวัดพิจิตร
๑๐กพ.๕๙
๐๙.๐๐น.
ร่วมเป็นเกียรติงานวันแตงโมโชว์กรงนก
ณ อำเภอวังทรายพูน
๑๐กพ.๕๙
๑๓.๓๐น.
ร่วมเป็นเกียรติวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดง
ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดพิจิตร
๑๑กพ.๕๙
๑๓.๓๐น.
เชิญประชุมคณะกรรมกมรศูนย์อำนวยการความปลอดภัย
ณ ห้องหลวงพ่อเพชร ชั้น ๔
๑๕กพ.๕๙
๐๙.๓๐น.
เชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดอบรมเยาวชนอาสาสมัครเฝ้าระวัง
ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร
๑๘กพ.๕๙
๐๙.๐๐น.
โครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างพิจิตรเมืองยิ้ม
ณ โรงเรียนบ้านน้อยปรึกอุทิศ อ.โพทะเล
       

                  

สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                                    สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                   ผลการปฏิบัติงานหน่วยอ.ป.ต.ดีเด่น                          วัดส่งเสริมสุขภาพ                                   วัดเขารูปช้าง