Get Adobe Flash player
Home หมู่บ้านรักษาศีล๕ คณะกรรกการขับเคลื่อนโครงการฯลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕

คณะกรรกการขับเคลื่อนโครงการฯลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕

๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” นำโดยพระพรหมเสนาบดี ประธานคณะทำงานและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งขาตินำโดย นายฉัตรชัย ชูเชื้อผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ได้รับมอบหมายจากผอ.พศ.พร้อมด้วยคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ณ โรงเรียนหลวงพ่อเพชร วัดท่าหลวงพระอารามหลวง จังหวัดพิจิตร (เขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๔)โดยมีพระทีฆทัสสีมุนีวงศ์ เจ้าคณะจังหวัดพิจิตร เจ้าคณะพระสังฆาธิการทุกรูป  ทุกระดับ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ นักเรียน นักศึกษาและประชาชนจังหวัดพิจิตร เข้าร่วมถวายรายงานการดำเนินโครงการฯซึ่งได้รับรายงานว่า”คณะสงฆ์จังหวัดพิจิตรนำโดยพระทีฆทัสสีมุนีวงศื เจ้าคณะจังหวัดพิจิตรร่วมกับจังหวัดพิจิตร โดยผู้ว่าราชการจังหวัดได้ประสานความร่วมมือกับ  บุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตรเป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานและได้เริ่มดำเนินกิจกรรมตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๕๗ เป็นต้นมา โดยได้จัดกิจกรรมประชุมสัญจรไปทุกอำเภอทั้ง ๑๒ อำเภอ โดยเชิญกำนัน ผู้ใหญ่บ้านประชาชน มาร่วมประชุมชี้แจงโครงการและมีพิธีดื่มน้ำพระพุทธมนต์ถวายสัตย์ปฏิญาณตน ต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่า ว่าจะยึดมั่นในหลักศีล ๕ อย่างเคร่งครัดพร้อมได้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการและมีการประชุมคณะ  กรรมการระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน มอบหมายภารกิจในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโดยกำหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจนทำให้มีประชากร   ชาวจังหวัดพิจิตรสมัครเข้าร่วมโครางการระยะที่ ๑ เป็นอันอับที่ ๑๔ ของประเทศรวมทั้งมีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือMOU ระหว่างคณะสงฆ์กับหน่วยงานราชการและสถานศึกษาและได้มีการมอบป้ายประชาสัมพันธ์ หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ให้กับวัดทุกวัดในจังหวัดพิจิตรเรียบร้อยแล้ว และคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตรจะเร่งดำเนินการขับเคลื่อนโครงการให้เป็นไปตามแผนการขับเคลื่อนโครงการฯในระยะที่ ๒ คือมีประชาชนเข้าร่วมโครงการฯ ๕๐ % ของประชาชนในพื้นที่ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                                    สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                   ผลการปฏิบัติงานหน่วยอ.ป.ต.ดีเด่น                          วัดส่งเสริมสุขภาพ                                   วัดเขารูปช้าง