Get Adobe Flash player
Home หมู่บ้านรักษาศีล๕ ขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดพิจิตร

ขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดพิจิตร

คณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร ส่วนราชการประจำจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายอำเภอ ผู้แทนส่วนราชการประจำอำเภอ วัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร จัดโครงการขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดพิจิตร ระยะ ๒

ซึ่งได้ดำเนินการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" จังหวัดพิจิตร และแจกสติกเกอร์ติดรถยนต์ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิจิตร ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘   ที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอ  ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอสากเหล็ก  อำเภอสากเหล็ก  ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ ทีป่ระชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเมืองพิจิตร วัดฆะมัง อ.เมือง

 

 

สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                                    สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                   ผลการปฏิบัติงานหน่วยอ.ป.ต.ดีเด่น                          วัดส่งเสริมสุขภาพ                                   วัดเขารูปช้าง