Get Adobe Flash player
Home จำนวนวัด พระภิกษุ สามเณร ข้อมูลวัด พระภิกษุ สามเณร ประจำปี๒๕๕๘

ข้อมูลวัด พระภิกษุ สามเณร ประจำปี๒๕๕๘

บัญชีสถิติ อำเภอ ตำบล วัด พระภิกษุ สามเณร
คณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร ภาค๔ หนเหนือ

ที่

อำเภอ

ตำบล

วัด

รวม

พัทธสีมา

สำนักสงฆ์

ที่พักสงฆ์

พระภิกษุ

สามเณร

รวม

1

เมืองพิจิตร

9

51

9

2

62

2

โพธิ์ประทับช้าง

8

21

30

2

53

3

ตะพานหิน

10

37

15

1

53

4

บางมูลนาก

9

37

11

48

5

สามง่าม

4

20

13

12

45

6

ทับคล้อ

7

27

17

5

49

7

โพทะเล

8

29

13

5

47

8

วังทรายพูน

5

14

15

29

9

สากเหล็ก

4

9

11

1

21

10

บึงนาราง

5

13

15

5

33

11

ดงเจริญ

5

14

11

2

27

12

วชิรบารมี

4

15

14

1

30

รวม

78

287

174

36

497

สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                                    สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                   ผลการปฏิบัติงานหน่วยอ.ป.ต.ดีเด่น                          วัดส่งเสริมสุขภาพ                                   วัดเขารูปช้าง