Get Adobe Flash player
Home พระธรรมฑูต พระธรรมฑูตจังหวัดพิจิตร

พระธรรมฑูตจังหวัดพิจิตร

Article Index
พระธรรมฑูตจังหวัดพิจิตร
พระธรรมฑูตฝ่ายปฏิบัติการ
ทุกหน้า

พระธรรมฑูตฝ่ายบริหาร ปีพ.ศ.๒๕๕๘

ที่   
ชื่อ-ฉายา
วัด
อำเภอ
ตำแหน่งปัจจุบัน
๑.            
พระทีฆทัสสีมุนีวงศ์                 
ท่าหลวง                     
เมืองพิจิตร                            
เจ้าคณะจังหวัดพิจิตร                   
๒.
พระเมธีธรรมประนาท
ท่าหลวง
เมืองพิจิตร
เจ้าคณะอำเภอเมืองพิจิตร
๓.
พระศรีวิกรมมุนี
ตะพานหิน
ตะพานหิน
รองเจ้าคณะจังหวัดพิจิตร รูปที่ ๑
๔ 
พระครูพิศาลจริยคุณ
บึงนาราง
บึงนาราง
รองเจ้าคณะจังหวัดพิจิตร รูปที่๒
๕ 
พระครูโพธิ์ธรรมานุรักษ์ 
ไผ่ท่าโพใต้ 
โพธิ์ประทับช้าง 
เจ้าคณะอำเภอโพธิ์ประทับช้าง 
๖ 
พระครูพิบูลประชานาถ 
 ยางคอยเกลือ
เมืองพิจิตร 
เจ้าคณะอำเภอวังทรายพูน 
๗ 
พระครูวิภัชธรรมโสภิต 
ดงชะพลู 
เมืองพิจิตร 
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองพิจิตร 
๘. 
พระครูพิสิฐคณาภิรักษ์ 
ชัยมงคล 
บางมูลนาก 
เจ้าคณะอำเภอบางมูลนาก 
๙. 
พระครูวิทิตวรธรรม 
ท่าช้าง 
บางมูลนาก 
รองเจ้าคณะอำเภอบางมูลนาก 
๑๐. 
พระครูพิทักษ์ธรรมวิมล 
วังกระสูบ 
บึงนาราง 
เจ้าคณะอำเภอบึงนาราง 
๑๑. 
พระครูวิรุฬห์ธรรมาภิรัต 
ทะนง 
โพทะเล 
เจ้าคณะอำเภอโพทะเล 
๑๒. 
พระครูสิริสุตโสภณ 
สำนักขุนเณร 
ดงเจริญ 
เจ้าคณะอำเภอดงเจริญ 
๑๓. 
พระครูวิรุฬห์ปุญญากร
วังแดง
สามง่าม 
เจ้าคณะอำเภอสามง่าม 
๑๔. 
พระครูปิฏกคุณาภรณ์  
มงคลทับคล้อ 
ทับคล้อ 
เจ้าคณะอำเภอท้บคล้อ 
๑๕. 
พระครูวิจิตรธรรมนาท 
เขาทราบ 
ทับคล้อ 
รองเจ้าคณะอำเภอทับคล้อ 
๑๖. 
พระครูพิศาลธรรมวุฒิ 
หนองสะเดา 
วชิรบารมี 
เจ้าคณะอำเภอวชิรบารมี 
๑๗. 
พระครูพินิตกิจจาธร 
วังจิก 
โพธิ์ประทับช้าง 
รองเจ้าคณะอำเภอโพธิ์ประทับช้าง 
๑๘. 
พระครูพิพัฒน์สิริมงคล 
ทับปรูพัฒนาราม 
ตะพานหิน 
เจ้าคณะอำเภอตะพานหิน 


สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                                    สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                   ผลการปฏิบัติงานหน่วยอ.ป.ต.ดีเด่น                          วัดส่งเสริมสุขภาพ                                   วัดเขารูปช้าง