Get Adobe Flash player
Home ข่าวกิจกรรมสำนักพุทธ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ในการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ในการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา

๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นายประพันธ์ ตั้นวัฒนาผอ.พศจ.พิจิตร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ในการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา จัดโดยสำนักงานกศน.จังหวัดพิจิตร

เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพและบังเกิดเป็นรูปธรรม อันจะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน นิสิต นักศึกษาในสถานศึกษาอย่างยั่งยืน

สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                                    สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                   ผลการปฏิบัติงานหน่วยอ.ป.ต.ดีเด่น                          วัดส่งเสริมสุขภาพ                                   วัดเขารูปช้าง