Get Adobe Flash player
Home เกี่ยวกับเรา บุคลากร


บุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร

 

นายสมศักดิ์  สะมะโน

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร


กลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์

กลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ

นางฉันทณา แสงสุวรรณถาวร
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์
นางวิไล วัลลิภากร
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ

นางพรนภา  ช่วงไกล
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางอริยา เศรษฐเสถียร
นักวิชาการศาสนาชำนาญการนางเพลิน  บัวคำ
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวปวีณินทร์  สุดสวาสดิ์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายวสันต์  สังข์ศิลป์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

นายธรณินทร์  รักษ์ธนบดี
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นางสาววิภาวดี สีตนไชย
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นางพัชรี  รุ่งอินทร์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน(ว่าง)
นายคำรณ  ยาอ่อน
พนักงานขับรถ
นางสาวสาวิตรี  ชาวนาวิก
แม่บ้าน

สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                                    สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                   ผลการปฏิบัติงานหน่วยอ.ป.ต.ดีเด่น                          วัดส่งเสริมสุขภาพ                                   วัดเขารูปช้าง