Get Adobe Flash player
Home เกี่ยวกับเรา บุคลากร

บุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร

 

กลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์

กลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ

นางสาวอนันยา  เจียมศรีพงษ์
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์
นางวิไล  วัลลิภากร
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ

นางพรนภา  ช่วงไกล
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางอริยา เศรษฐเสถียร
นักวิชาการศาสนาชำนาญการนางเพลิน  บัวคำ
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวปวีณินทร์  สุดสวาสดิ์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายวสันต์  สังข์ศิลป์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

 

นางสาววิภาวดี สีตนไชย
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางพัชรี  รุ่งอินทร์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

 

 

แม่บ้าน
นายคำรณ  ยาอ่อน
พนักงานขับรถ

สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                                    สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                   ผลการปฏิบัติงานหน่วยอ.ป.ต.ดีเด่น                          วัดส่งเสริมสุขภาพ                                   วัดเขารูปช้าง