Get Adobe Flash player
Home เกี่ยวกับเรา บุคลากร

บุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร

นายบรรณกิจ  ลือยศ

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร


 

กลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์

กลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ

นางฉันทณา  แสงสุวรรณถาวร
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเสษ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์
นางอริยา เศรษฐเสถียร
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ

นายวสันต์  สังข์ศิลป์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางเพลิน  บัวคำ
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

นางสาวพิไลวรรณ สระทอง
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นางสาวปวีณินทร์  สุดสวาสดิ์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

นางพัชรี  รุ่งอินทร์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาววิภาวดี สีตนไชย
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

นางวีรยา  ติดยงค์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นายธรณินทร์  รักษ์ธนบดี
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการสิบโท ภคพล  ภู่เกตุ
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                                    สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                   ผลการปฏิบัติงานหน่วยอ.ป.ต.ดีเด่น                          วัดส่งเสริมสุขภาพ                                   วัดเขารูปช้าง