Get Adobe Flash player
Home หมู่บ้านรักษาศีล๕ พิธีมอบป้ายหมู่บ้าน ชุมชน รักษาศีล ๕ จังหวัดพิจิตร

พิธีมอบป้ายหมู่บ้าน ชุมชน รักษาศีล ๕ จังหวัดพิจิตร

๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ เป็นประธานประกอบพิธีมอบโล่และป้ายโครงการ “หมู่บ้าน ชุมชน รักษาศีล๕” ณ โรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยาวัดท่าหลวง พระอารามหลวง

โดยก่อนที่จะมอบโล่และป้ายโครงการ พระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ได้ปลูกต้นพะยูงที่บริเวณหน้าอาคารโรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่จังหวัดพิจิตร สืบไป
หลังจากนั้น นายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร  ได้กล่าวถวายรายงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ แด่เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ถึงการดำเนินโครงการหมู่บ้าน ชุมชน รักษาศีล ๕ ที่ทุกภาคส่วนในจังหวัดพิจิตร ได้ดำเนินโครงการเสร็จเรียบร้อยทั่วทั้งจังหวัด ทั้ง ๑๒อำเภอเสร็จสิ้นแล้ว  ทั้งนี้เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช โปรดเมตตาเป็นประธาน การประทานโล่และป้ายหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดพิจิตรเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ได้มีดำริที่จะเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ ให้เกิดความสงบ สันติสุข มีความสามัคคีกลมเกลียวกัน โดยให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมนำหลักศีล ๕ มาประพฤติปฏิบัติในการดำเนินชีวิตประจำวัน รวมทั้งเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  สำหรับการจัดพิธีมอบโล่และป้าย หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ได้มีการมอบโล่ ให้แก่ คณะสงฆ์ และข้าราชการที่จัดกิจกรรม มอบป้ายให้แก่ โรงพยาบาล หน่วยงาน สถานประกอบการ สถานศึกษา  จำนวนทั้งสิ้น ๔๖๐ แห่ง ส่วนที่เหลือ ๔๒๘ หมู่บ้าน จากทั้งหมด ๘๘๘ หมู่บ้านจะได้มอบให้นายอำเภอเป็นผู้นำไปมอบให้ต่อไป

สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                                    สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                   ผลการปฏิบัติงานหน่วยอ.ป.ต.ดีเด่น                          วัดส่งเสริมสุขภาพ                                   วัดเขารูปช้าง