Get Adobe Flash player
Home หมู่บ้านรักษาศีล๕ หมู่บ้าน ชุมชน รักษาศีล ๕ (อำเภอวชิรบารมี)

หมู่บ้าน ชุมชน รักษาศีล ๕ (อำเภอวชิรบารมี)

๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ กิจกรรมโครงการหมู่บ้าน ชุมชน รักษาศีล๕ เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนจังหวัดพิจิตร(ครั้งที่ ๑๒)ณ ศาลาการเปรียญวัดหนองสะเดา อ.วชิรบารมี พระครูพิศาลจริยคุณ รองเจ้าคณะจังหวัดพิจิตร ประธานฝ่ายสงฆ์ และนายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ประธานฝ่ายฆราวาส

มีส่วนราชการในอำเภอวชิรบารมี ทหาร ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชุมชน ประชาชน นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 440 คนกิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายธรรมจากพระวิทยากร จ.พิจิตร  ดื่มน้ำสัจจะอธิษฐาน เพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณสร้างความปรองดองสมานฉันท์ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ว่าจะประพฤติ ปฏิบัติตน เป็นคนดี และการอบรมปฏิบัติธรรม

สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                                    สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                   ผลการปฏิบัติงานหน่วยอ.ป.ต.ดีเด่น                          วัดส่งเสริมสุขภาพ                                   วัดเขารูปช้าง