Get Adobe Flash player
Home หมู่บ้านรักษาศีล๕ หมู่บ้าน ชุมชน รักษาศีล ๕ (อำเภอสามง่าม)

หมู่บ้าน ชุมชน รักษาศีล ๕ (อำเภอสามง่าม)

๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พระทีฆทัสสีมุนีวงศ์ เจ้าคณะจังหวัดพิจิตร ประธานฝ่ายสงฆ์ ในกิจกรรมโครงการ หมู่บ้าน ชุมชน รักษาศีล ๕เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนจังหวัดพิจิตร (ครั้งที่ ๑๑) ณ ศาลาการเปรียญวัดกำแพงดิน อ.สามง่าม

มีส่วนราชการ ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๘๒๐ คน  กิจกรรมประกอบด้วย  การบรรยายธรรมเรื่องศีล ๕ จากพระวิทยากรที่ผ่านการอบรมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ พระมหาเมธี จนฺทวํโส วัดหาดมูลกระบือ อ.เมือง จ.พิจิตร  ดื่มน้ำสัจจะอธิษฐาน เพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณสร้างความปรองดองสมานฉันท์ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าจะประพฤติ ปฏิบัติตน เป็นคนดี ตามรอบเบื้องพระยุคลบาท และการอบรมปฏิบัติธรรม

สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                                    สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                   ผลการปฏิบัติงานหน่วยอ.ป.ต.ดีเด่น                          วัดส่งเสริมสุขภาพ                                   วัดเขารูปช้าง