Get Adobe Flash player
Home หมู่บ้านรักษาศีล๕ หมู่บ้านชุมชน รักษาศีล ๕ (อำเภอบางมูลนาก)

หมู่บ้านชุมชน รักษาศีล ๕ (อำเภอบางมูลนาก)

๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานฝ่ายฆารวาส พระทีฆทัสสีมุนีวงศ์ เจ้าคณะจังหวัดพิจิตร ประธานฝ่ายสงฆ์ กิจกรรมหมู่บ้าน ชุมชน รักษาศีล ๕ ครั้งที่ ๙ ณ ศาลาการเปรียญวัดบางมูลนาก อ.บางมูลนาก

มีส่วนราชการ  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชุมชน ประชาชน นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม  จำนวน ๓๔๓ คน กิจกรรมประกอบด้วย  การบรรยายธรรมเรื่องศีล ๕ จากพระวิทยากรที่ผ่านการอบรมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ พระครูพิสุทธิปัญญาภิวัฒน์ กิตฺติปัญฺโญ วัดหลวง อ.โพทะล จ.พิจิตร  ดื่มน้ำสัจจะอธิษฐาน เพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณสร้างความปรองดองสมานฉันท์ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าจะประพฤติ ปฏิบัติตน เป็นคนดี ตามรอบเบื้องพระยุคลบาท และการอบรมปฏิบัติธรรม

 

รวมพลังคนไทยไม่โกง

สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                                    สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                   ผลการปฏิบัติงานหน่วยอ.ป.ต.ดีเด่น                          วัดส่งเสริมสุขภาพ                                   วัดเขารูปช้าง